Home>Nyhet>Maskinpreparerte skiløyper fortsatt
Et bilde som inneholder himmel, utendørs, snø, vinter Automatisk generert beskrivelse
Nyhet

Maskinpreparerte skiløyper fortsatt

Maskinpreparering av skiløyper i villreinområde vil ikke bli endret på nåværende tidspunkt. Øvelser i regi av forsvaret, politi og redningsgrupper skal legges utenfor områder som blir brukt av villreinen. Faggruppen vil også be Verneområdestyret for SVR om å avgrense dispensasjonen til Sesilåmi for motorferdsel for arrangementet fra to til en uke.

Seks faggrupper, utpekt av Statsforvalteren i Agder, har i disse dager avsluttet grovarbeidet for aktuelle tiltak for et kommende utkast til en plan for villreinens levekår. I fjellområdene i Sirdal, Setesdal og Ryfylke, er det omkring 3.000 villrein som beiter og oppholder seg i verneområdet.

Formålet med tiltakene er å begrense ferdselen for motorkjøretøy, fotturister, hytteeiere, jegere og sauebønder. Forslaget er å stenge og flytte turisthytter, endre på traseer for turløyper, begrense motorferdsel for Sesilåmi blant annet, og redusere helikoptertrafikken.

Suleskardveien er blitt en livsnerve mellom Sirdal og Setesdal, eller mellom øst og vest. Veien er flittig brukt når den er åpen, både av lokalbefolkningen og ikke minst næringslivet. I tillegg er det en attraktiv turistvei.

Nå har alle faggruppene kommet med grovlister over mulig tiltak. De neste måneder skal Statsforvalteren sortere, før utkast til en plan sendes til Miljødirektoratet, som sender den videre til Miljødepartementet. Til våren vil planen ventelig komme ut til høring blant kommuner og spesielle fagområder, for uttalelse. En omfattende plan, sier Alf Odden, verneområdeforvalter for Setesdal Vesthei, Ryfylkeheiane og Frafjordheiane landskapsvernområde (SVR).

Det er satt fram forslag om å avslutte all maskinpreparering av skiløyper i villreinområde og å utsette maskinpreparering av alle skiløyper i område som villreinen bruker fram til påske. Dette vil gjelde løypene; Hovden-Sloaros, Storenos 1, Storenos 2, Brokke-vernegrensen, Skoræ rundt, Skrivarknuten rundt, Knaben-Knaberøysa, Donsen-Kvinen, Hønedalen, Hønedalen-Kvinen, Jogledalen, Jogledalen-Hønedalen og Flatstøldalen.

Annonse

De fleste av disse løypene går i områder som villreinen bruker som vinterbeite og særlig i perioden januar-mars. Unntaket er områdene i Kvinesdal og Åseral som også brukes av villreinen i påsken. Selv om bruken av løypene er relativt avgrenset tidlig på vinteren vil det være gunstig for villreinen å få ro. Bruken av disse områdene vil uansett være relativt stor i påsken og da kan den kanaliserende effekten av maskinprepareringen til en viss grad være positiv. Flere av disse er mye brukte og populære løyper, slik at stenging vil være kontroversielt. I mange av hytteområdene er romjul og vinterferie i dag viktigere høysesong enn påske.

Stenging bør derfor ikke bestemmes uten nærmere medvirkning fra berørte parter. En kartlegging av bruken bør gjennomføres og vurderes opp mot hvilke perioder villreinen er mest sårbar. Ulike former adaptiv styring av løypekøyringa kan vurderes.

Faggruppen vil ikke tilrå, at det på det nåværende tidspunkt, blir gjort endringer i praksis for maskinpreparering av skiløyper i villreinområde. En bør i første omgang konsentrere seg om å få gjennomført tiltak som har stor betydning for villreinens arealbruk.

Faggruppen vil heller ikke tilrå at det blir gjort endringer i praksis for kvisting av løyper til turisthytter i villreinområde.

Sesilåmi

Flertallet på fem i faggruppen ønsker heller ikke at turrennet Sesilåmi skal legges ned, men vil be verneområdestyret for SVR om å avgrense dispensasjonen til motorferdsel for arrangementet fra to til en uke. Mindretallet ville legge ned rennet, mens to medlemmer stemte blankt og mente de ikke hadde godt nok faktagrunnlag til å vurdere saken.

Foto: Maskinpreparerte skiløyper skal holde fram som nå, inntil videre, foreslår faggruppen. Foto: Sirdalsløyper.

Et bilde som inneholder utendørs, snø, person, klær

Automatisk generert beskrivelse

Begrensede muligheter for øvelse i villreinområdene.

Motorferdsel og øvinger

Faggruppen foreslår enstemmig disse tiltakene for å redusere motorferdsel i villreinområdene:

Motorisert transport med snøskuter og helikopter må samordnes bedre. Viktige aktører som kraftselskap, Statnett, beitenæringen, turistforeninger, Statskog og fjellstyrene har et selvstendig ansvar for å samordne sin transport med andre aktuelle aktører. Kommunene og Verneområdestyret for SVR skal legge til rette for en slik samordning og stille krav om dette i sine dispensasjoner.

Øvinger i regi av forsvaret, politiet og redningsgrupper skal legges utenfor områder som blir brukt av villreinen. I vernede areal må ikke Verneområdestyret for SVR gi dispensasjon til slik aktivitet. Utenfor vernede areal må statsforvalterne aktivt bruke sine lover. Informasjon og dialog vil også være viktig for å unngå at slike øvelser blir lagt til feil steder.

I områder som er særlig viktige for villreinen bør tallet på snøskutertransporter og helikopterlandinger reduseres. Verneområdestyret for SVR bør få på plass nye retningslinjer i den kommende revisjonen av forvaltningsplanen. Her må det vurderes om et standard snøskuterløyve skal reduseres fra åtte turer i året som er dagens praksis til fem turer. Alle aktuelle kommuner må gjøre tilsvarende vurderinger.

Kommuner og Verneområdestyret for SVR må skaffe nødvendig kunnskap og vurdere om transport med snøskuter i viktige vinterbeiteområde i størst mulig grad skal erstattes med helikoptertransport om sommeren.

Ordning med helikoptertransport av felt villrein fra faste landingsplasser i verneområdene bør avskaffes.

All motorferdsel i villreinområde vil kunne medføre forstyrring. Dette gjelder også SNO (Statens Naturoppsyn) sin motorferdsel i forbindelse med blant annet rovdyrovervåking, villreinovervåking, tilsyn og kontroll. Det har også kommet inn flere forslag til tiltak i den åpne innspill løsningen som går ut på å avgrense denne motorferdsel.

Et bilde som inneholder utendørs, gress, skilt, tekst

Automatisk generert beskrivelse

Øyuvsbu

Plasseringen av turisthytten Øyuvsbu og det tilhørende løypenettet har vært drøftet i mer enn 20 år.

Hele DNT Sør sitt løypenett på østsiden av Rosskreppfjorden flyttes til vestsiden av fjorden og koples på Stavanger turistforening sitt løypenett fra Taumevatn. Turisthyttene Øyuvsbu, Håheller og Svartenut, samt løypene mellom disse legges ned. Ny turisthytte, som skal erstatte Øyuvsbu, bygges ved Flogevatn. Løypa mellom Gaukhei og Flogevatn legges på vestsiden av Hyttehei, og det bygges ny bru over Rågeloni. Det etableres en løype nordover fra hytta ved Flogevatn til løypen gjennom Ramsdalen. Allmenntilgangen til parkeringsplassen til Øyuvsbu tas bort. Flertallet gikk for dette tiltaket.

Medlemmer av faggruppen

Alf Odden, SVR

Per Ketil Omholt, Statsforvalteren i Agder

Katrine Skajaa Gunnarsli, Agder FK

Preben Falck, Stavanger turistforening

Bjørn Andersen Steinsland, DNT Sør

Svein Olav Stegarud, Setesdal Ryfylke villreinlag

Torleif Homme, Setesdal Austhei villreinlag

Kristian Steine, Suldal Fjellstyre

Tom Olav Trydal, Bykle fjellstyre

Magnar Viga, Hjelmeland fjellstyre