Home>Front>Ruth Lillian frikjent på alle punkt
Et bilde som inneholder utendørs, eiendom, plante, gress Automatisk generert beskrivelse
Front Kommunen Nyhet Nyhet forts.

Ruth Lillian frikjent på alle punkt

Oppsigelsen og avskjedigelsen av enhetsleder Ruth Lillian Hompland i Sirdal kommune, kjennes ugyldig. Dette var en enstemmig dom fra Sør-Rogaland Tingrett i Egersund, som ble forkynt partene fredag.

Tingrettsdommer var Ragnhild Pedersen og meddommere var Torgeir Kallhovd og Kristin Søberg Håkonsen. I dommen heter det videre:

Sirdal kommunes krav om at arbeidsforholdet skal opphøre etter arbeidsmiljøloven § 15-14 tredje ledd andre punktum tas ikke til følge.

Sirdal kommune ved ordføreren dømmes til å betale Ruth Lillian Hompland 150.000 kroner i erstatning. Og, kommunen ved ordføreren dømmes til å betale Ruth Lillian Hompland saksomkostninger med 303.953 kroner.

Foto: Ruth Lillian Hompland ble frikjent på alle punkt.

Et bilde som inneholder Menneskeansikt, person, Kinn, hals

Automatisk generert beskrivelse

Kommunen ved ordføreren, Jonny Liland, ble dømt til å betale erstatning og saksomkostninger.

Annonse

Erstatning

Partene er enige om at Hompland har krav på å få dekket tapte feriepenger, som er opplyst til å utgjøre 15-20 000 kroner, og retten legger dette til grunn som hennes økonomisk tap.

Videre mener retten at Hompland også bør tilkjennes oppreisning for ikke-økonomisk skade. Både oppsigelsen og avskjeden var basert på et mangelfullt faktisk grunnlag, mangelfulle vurderinger og sviktende saksbehandling.

Det er ingen tvil om at saken har vært svært krevende for Hompland. Hompland er 65 år og har vært ansatt i kommunen i 40 år. I tråd med hennes egen forklaring legger retten til grunn at hun gjennom flere år har fått gode skussmål for arbeidet hun har nedlagt som enhetsleder for helse. Vitner har bekreftet det samme.

Dette står i sterkt kontrast til arbeidsgivers fremstilling av henne i forbindelse med søksmålet, der hun har blitt utsatt for alvorlige beskyldninger. Blant annet er hun blitt beskyldt for å ha medvirket til misligheter ved avlønning av kommuneoverlege, ved å ha opptrådt uansvarlig i gravidsaken, og ved å handle i direkte strid med kommunedirektørens føringer i nordsjøsaken.

Retten er av den oppfatning at kommunen skulle ha gjort et grundigere arbeid med å bringe klarhet i faktum før man gikk til det skritt å si opp, og deretter avskjedige, Hompland. Herunder burde nåværende kommunedirektør ha innhentet opplysninger fra tidligere konstituert rådmann om hvilke vurderinger som lå til grunn for advarselen Hompland ble gitt i 2021, og fra kommunens advokat om hvilke juridiske råd som lå til grunn for vedtaket om tvangsinnleggelse i gravidsaken. Kommunen påførte også Hompland en unødvendig tilleggsbelastning ved å gi henne avskjed få dager før jul, med beskjed om å rydde pulten sin og levere inn nøklene sine samme dag. Etter rettens syn var det både unødvendig og lite hensynsfullt av kommunen å avslutte Homplands langvarige ansettelsesforhold på den aktuelle måten, kun få dager før jul.

Samlet er retten kommet til at erstatning for både økonomisk og ikke-økonomisk tap passende kan settes til 150 000 kroner, som skal betales Hompland innen to uker fra dommen er forkynt.

Oppsummering og konklusjon

Retten er kommet til at de påberopte oppsigelsesgrunnene ikke ga kommunen saklig grunn til oppsigelse av Hompland. Dette uavhengig av om man vurderer oppsigelsesgrunnene hver for seg, eller ser dem i sammenheng. Oppsigelsen av 5. oktober 2022 kjennes derfor ugyldig.

Hompland har heller ikke gjort seg skyldig i grovt pliktbrudd eller annet vesentlig mislighold av arbeidsavtalen, som ga grunnlag for avskjed.

Avskjeden av 20. desember 2022 kjennes derfor ugyldig.

Vilkårene for å opprettholde avskjeden som oppsigelse er heller ikke til stede, ifølge arbeidsmiljøloven § 15-14. Kommunen har ikke sannsynliggjort at Hompland har gjort seg skyldig i slike pliktbrudd at det anses rimelig og naturlig at arbeidsforholdet bringes til opphør. Dette gjelder selv om man ser kommunens begrunnelse for oppsigelsen og avskjeden i sammenheng.

Retten mener videre at vilkårene for å fradømme Hompland stillingen etter arbeidsmiljølovens § 15-14 ikke er tilstede. Det har ikke oppstått noen alvorlig tillitsbrist eller motsetningsforhold mellom partene, eller andre forhold som skulle tilsi at kommunen har et særlig behov for å avslutte arbeidsforholdet. Det er heller ikke opplyst at kommunen har hatt noe å utsette på Homplands utførelse av sitt arbeid etter hennes gjeninntreden. Samlet er det ikke «åpenbart urimelig» at arbeidsforholdet fortsetter.

Kommunedirektør Aud Sunniva Fuhr.

Framstilling av saken

Ruth Lillian Hompland er 65 år gammel og har vært ansatt i Sirdal kommune siden 1972. Hun har helsefaglig høyskoleutdannelse som psykiatrisk sykepleier og videreutdannelse innen administrasjon og ledelse.

Hompland ble i 2012 fast ansatt som enhetsleder for helse i 60 % stilling, samtidig med 40 % stilling som psykiatrisk sykepleier. Siden 2016 har Hompland vært enhetsleder for helse i 100 % stilling.

Den 30. august 2022 ble Hompland innkalt til drøftingsmøte før beslutning om oppsigelse etter arbeidsmiljøloven § 15-1. Av innkallingen fremkommer det at bakgrunnen for drøftingsmøtet var tre ulike forhold. Disse omtales i det følgende som «mislighetssaken», «gravidsaken», og «arbeidsmiljøsaken».

Drøftingsmøtet ble avholdt 13. september 2022.

Den 5. oktober 2022 ble Hompland sagt opp fra stillingen som enhetsleder, med slik begrunnelse:

«Årsaken til oppsigelsen er de forhold som ble tatt opp med deg i drøftingsmøtet avholdt den 13. september d.å. Kommunen tar forbehold om at ytterligere forbehold kan bli påberopt.»

Partene gjennomførte forhandlingsmøte om oppsigelsen den 1. november 2022. Forhandlingene fortsatte deretter skriftlig, og ble avsluttet den 16. november 2022, uten enighet.

Hompland bestred at oppsigelsen var gyldig, og varslet den 17. november 2022 søksmål mot Sirdal kommune og krav om å fortsette i stillingen under sakens gang, jf. arbeidsmiljøloven § 15-11 andre ledd.

I forhandlingsmøtet den 1. november 2022 og i brev av 7. november 2022 meddelte kommunen at det ble vurdert avskjed av Hompland, under henvisning til tre nye forhold.

Dette dreide seg om Homplands rolle ved innføring av Nordsjøturnus for leger, avlønning og fakturering av leger samt oppfølging etter ulykken på Sirdalsvatnet.

Et bilde som inneholder utendørs, hus, konstruksjon, eiendom

Automatisk generert beskrivelse

Det var knyttet stor spenning til dommen om oppsigelse og avskjedigelse av Ruth Lillian Hompland.