Home>Front>Strammere vedtak fra kontrollutvalget
Et bilde som inneholder innendørs, klær, person, Kontorbygning Automatisk generert beskrivelse
Front Nyhet

Strammere vedtak fra kontrollutvalget

Kontrollutvalget i Sirdal kommune vedtok mandag en innstramming av foreslått vedtak angående saken om etikk, forebygging av korrupsjon og varsling. Ordet bør bli erstattet med skal og må.

Rapporten er utført av Sørlandet kommunerevisjon på oppdrag fra kontrollutvalget i Sirdal kommune. Revisjonen har blant annet undersøkt i hvilken grad kommunen har tilfredsstillende systemer og rutiner for å sikre høy etisk bevissthet blant ansatte, i hvilken grad kommunen iverksetter tiltak for å forebygge korrupsjon, og i hvilken grad kommunen har tilfredsstillende systemer og rutiner for varsling.

Varslingsrutiner er ikke alltid blitt fulgt av de ansatte. Dessuten er det flere ansatte som opplever en fryktkultur i kommunen. Det justerte forslaget til vedtak ble enstemmig vedtatt og det sendes nå videre til kommunestyret for behandling.

Kontrollutvalget vedtok følgende innstilling:

Kommunestyret viser til kommunens samfunnsplan, pkt. organisasjon, kulepunkt 2, som understreker betydningen av at etiske retningslinjer skal være styrende i alt arbeid som utføres av folkevalgte og medarbeidere i Sirdal kommune.

Annonse

Kommunestyret ber kommunedirektør følge opp revisjonens anbefalinger i rapporten «Etikk, forebygging av korrupsjon og varsling i Sirdal kommune».

1. Kommunen skal iverksette tiltak for å øke bevisstheten om etiske retningslinjer blant de

ansatte, herunder:

  • skal revidere/oppdatere kommunens etiske retningslinjer innen 1. april 2024.

2. Kommunen må gjennomføre en risikoanalyse for korrupsjon og iverksette relevante

    risikoreduserende tiltak basert på resultatet av analysen.

3. Kommunen skal sørge for at alle ansatte er kjent med varslingsrutinen og fremgangsmåten for å varsle, herunder:

  • gjennomføre tiltak for å sikre en felles forståelse blant ansatte og kommunens ledere av hva som kan utgjøre en varslingssak.

4. Kommunen skal sørge for at rutinen følges i alle varslingssaker.

5. Kommunen skal sørge for å skape tillit til at det er trygt å varsle i kommunen, herunder:

vurdere innspillene fra de ansatte som kommer frem i undersøkelsen om hvordan kommunen kan forbedre sitt arbeid med etikk og varsling.

6. Kommunestyret viser ellers til forslag/påpekninger i rapporten for øvrig og forutsetter at også disse vurderes/legges til grunn i den videre oppfølgingen.

7. Kommunestyret ber kontrollutvalget vurdere en etterkontroll av oppfølgingen av rapporten.

Kommunestyret ber om at kommunedirektør innen 1. april 2024 gir en skriftlig tilbakemelding til kontrollutvalget om hvordan anbefalingene ovenfor er fulgt opp.

Foto: Dagens kontrollutvalg i Sirdal kommune.

Et bilde som inneholder person, Menneskeansikt, smil, klær

Automatisk generert beskrivelse

Egil Netland.

Nestleder, Egil Netland (krf) sa at rapporten var dyster og nedslående lesning. Han mente vedtaket måtte være tydeligere og erstattes med andre ord, slik det ble til slutt. Han mente kommunen har en jobb å gjøre her. Fryktkulturen er alvorlig, og han frykter konsekvensene.

Jøren Ola Ousdal (h) hevdet det var en viktig rapport og den måtte ses i sammenheng med kommunens samfunnsplan. Varslingsrutiner er sentrale og her må det gjøres klarere vedtak.

Kommunedirektør Aud Sunniva Fuhr.

Ifølge kommunedirektør Aud Sunniva Fuhr, favner denne rapporten bredt. Denne rapporten bekrefter inntrykk fra tidligere rådmenn og egen erfaring i kommunen. Den nye kommuneledelsen er nå på plass og teamet vil ta fatt på oppgavene sammen med tillitsvalgte og verneombud.

Fuhr viser til nye varslingsrutiner og avvikssystem som ble innført i 2022. Fryktkulturen må en ta på alvor, selv om det er noe vanskeligere å tilnærme seg.

Ordfører Jonny Liland (ap) forventer at det må bli bedre. Denne rapporten er som en stein kastes inn i åpne dører, og det er alvorlig. Korrupsjon er et viktig punkt, hvor en sier at vi alltid har gjort det sånn. Det blir en utfordring når tidene forandrer seg.

  • Fryktkulturen må vi få vekk, og jobbe for et godt arbeidsmiljø, sa ordføreren.