Home>Front>En gledens dag, sier Ruth Lillian
Et bilde som inneholder utendørs, eiendom, Eiendomsmegler, plante Automatisk generert beskrivelse
Front Nyhet

En gledens dag, sier Ruth Lillian

Sirdal kommune anker ikke saken mot enhetsleder Ruth Lillian Hompland til Gulating Lagmannsrett. Saken gjaldt oppsigelse og avskjedigelse av Hompland. Ankefristen var fredag og det er ikke kommet inn noen sak ved ankefristens utløp. Det bekrefter Sør-Rogaland Tingretts kontor i Egersund.

  • En gledens dag, at rettferdigheten har seiret, utbryter Ruth Lillian Hompland på telefonen. Hun hadde innvilget seg en feriedag i dag. Hun støtter kommentaren fra advokat Magnus Buflod i Norsk Sykepleierforbund. Han har representert Hompland i denne saken mot kommunen.
  • Hompland er selvfølgelig glad for at dommen nå er endelig. Den gjenspeiler fullt ut hennes syn, sier Buflod
  • Det er ikke overraskende at saken nå har fått sitt foreløpige punktum. Dommen slår klart fast at Hompland ikke kan bebreides. I tillegg avdekker dommen betydelige svakheter ved kommunens egen saksbehandling. At kommunen tilsynelatende har vurdert å anke synes som et forsøk på å fjerne fokus fra realiteten, sier Buflod.
  • Etter en sak som dette ville det være naturlig å beklage overfor Hompland. Det gjenstår å se om kommunen snart tar sin rolle som arbeidsgiver på alvor, avslutter Buflod.
  • Får du jobben tilbake ?
  • Vet ikke. Det skal vi ha samtaler og forhandlinger om, svarer Hompland.

Verken kommunedirektør Aud Sunniva Fuhr eller ordfører Jonny Liland har svart på våre henvendelser.

Dommen fra Sør-Rogaland Tingrett var enstemmig.

Tingrettsdommer var Ragnhild Pedersen og meddommere var Torgeir Kallhovd og Kristin Søberg Håkonsen. I dommen heter det videre:

Sirdal kommunes krav om at arbeidsforholdet skal opphøre etter arbeidsmiljøloven § 15-14 tredje ledd andre punktum tas ikke til følge.

Sirdal kommune ved ordføreren dømmes til å betale Ruth Lillian Hompland 150.000 kroner i erstatning. Og, kommunen ved ordføreren dømmes til å betale Ruth Lillian Hompland saksomkostninger med 303.953 kroner.

Annonse

Videre mener retten at Hompland også bør tilkjennes oppreisning for ikke-økonomisk skade. Både oppsigelsen og avskjeden var basert på et mangelfullt faktisk grunnlag, mangelfulle vurderinger og sviktende saksbehandling. 

Det er ingen tvil om at saken har vært svært krevende for Hompland. Hompland er 65 år og har vært ansatt i kommunen i 40 år. I tråd med hennes egen forklaring legger retten til grunn at hun gjennom flere år har fått gode skussmål for arbeidet hun har nedlagt som enhetsleder for helse. Vitner har bekreftet det samme.

 

Oppsummering og konklusjon

Retten er kommet til at de påberopte oppsigelsesgrunnene ikke ga kommunen saklig grunn til oppsigelse av Hompland. Dette uavhengig av om man vurderer oppsigelsesgrunnene hver for seg, eller ser dem i sammenheng. Oppsigelsen av 5. oktober 2022 kjennes derfor ugyldig.

Hompland har heller ikke gjort seg skyldig i grovt pliktbrudd eller annet vesentlig mislighold av arbeidsavtalen, som ga grunnlag for avskjed.

Avskjeden av 20. desember 2022 kjennes derfor ugyldig.

Vilkårene for å opprettholde avskjeden som oppsigelse er heller ikke til stede, ifølge arbeidsmiljøloven § 15-14. Kommunen har ikke sannsynliggjort at Hompland har gjort seg skyldig i slike pliktbrudd at det anses rimelig og naturlig at arbeidsforholdet bringes til opphør. Dette gjelder selv om man ser kommunens begrunnelse for oppsigelsen og avskjeden i sammenheng.

Retten mener videre at vilkårene for å fradømme Hompland stillingen etter arbeidsmiljølovens § 15-14 ikke er til stede. Det har ikke oppstått noen alvorlig tillitsbrist eller motsetningsforhold mellom partene, eller andre forhold som skulle tilsi at kommunen har et særlig behov for å avslutte arbeidsforholdet. Det er heller ikke opplyst at kommunen har hatt noe å utsette på Homplands utførelse av sitt arbeid etter hennes gjeninntreden. Samlet er det ikke «åpenbart urimelig» at arbeidsforholdet fortsetter.

Retten er av den oppfatning at kommunen skulle ha gjort et grundigere arbeid med å bringe klarhet i det faktum før man gikk til det skritt å si opp, og deretter avskjedige, Hompland.