Home>Front>Maktkamp, uenighet og fryktkultur
Et bilde som inneholder utendørs, gress, hus, sky Automatisk generert beskrivelse
Front

Maktkamp, uenighet og fryktkultur

Profesjonskamp, maktkamp, faglig uenighet og fryktkultur. Dette kommer fram i den endelige rapporten fra Statsforvalteren i Agder, som gjennomførte tilsyn angående tjenestetilbudet ved korttidsavdelingen ved Sirdalsheimen de to siste dager i mai. Statsforvalteren konkluderer med at «det foreligger brudd på kravet til forsvarlige tjenester og på ledelsens plikt å sikre kvalitetsforbedring gjennom styring og ledelse.»

Sirdalmedia har fått innsyn i den endelige rapporten, etter skriftlig henvendelse til Statsforvalteren i Agder. Rapporten ble innvilget i en sladdet versjon, hvor taushetsbelagte opplysninger var strøket.

Statsforvalterens videre konklusjon:

Helse- og omsorgstjenesteloven § 4.1 Forsvarlighet

Helse og omsorgstjenester som tilbys etter loven her skal være forsvarlige. Kommunen skal tilrettelegge tjenestene slik at:

a) den enkelte pasient eller bruker gis et helhetlig og koordinert helse- og omsorgstilbud.

Annonse

b) den enkelte pasient eller bruker gis et verdig tjenestetilbud.

c) helse- og omsorgstjenesten og personell som utfører tjenestene blir i stand til å overholde sine lovpålagte plikter

d) tilstrekkelig fagkompetanse sikres i tjenestene

og

Helse- og omsorgstjenesteloven § 4-2. Kvalitetsforbedring og pasient- og brukersikkerhet

Enhver som yter helse- og omsorgstjenester etter loven her, skal sørge for at virksomheten arbeider systematisk for kvalitetsforbedring og pasient- og brukersikkerhet.

Et bilde som inneholder tekst, Font, skjermbilde, dokument

Automatisk generert beskrivelse

Statsforvalteren har en grundig gjennomgang av bakgrunnen for tilsynet og vi gjengir her store deler av rapporten.

Et bilde som inneholder tekst, Font, skjermbilde, algebra

Automatisk generert beskrivelse

Et bilde som inneholder tekst, Font, skjermbilde, dokument

Automatisk generert beskrivelse

Et bilde som inneholder tekst, Font, skjermbilde, dokument

Automatisk generert beskrivelse

Et bilde som inneholder tekst, Font, skjermbilde, dokument

Automatisk generert beskrivelse

Et bilde som inneholder tekst, Font, skjermbilde, dokument

Automatisk generert beskrivelse

Et bilde som inneholder tekst, Font, skjermbilde, sort og hvit

Automatisk generert beskrivelse

Foto: Grunnleggende uenighet mellom tilsynslege og sykepleierne ved Sirdalsheimen.

Et bilde som inneholder utendørs, hus, konstruksjon, eiendom

Automatisk generert beskrivelse

Maktkamp og profesjonskamp blant lederne i rådhuset.