Home>Front>Flomvoll ferdig til jul
Front Nyhet Nyhet forts.

Flomvoll ferdig til jul

Arbeidene med flomvoll fra Tonstad bru ned til Kringleneset er kommet godt i gang og skal være ferdig til jul. Da gjenstår bare arbeidene på nedsiden av kulturhuset med flomsikring, noe som skal være ferdig til 1. juni neste år.

Flomsikringstiltaket har et kostnadsoverslag på 21.112.335 kroner, eksklusive mva. Arbeidene er delt inn i tre etapper. Kommunen fikk 16,9 millioner kroner i støtte fra Norges Vassdrags- og Energidirektorat (NVE).

Første etappe er ferdigstilt, det var på øvre siden av Tonstad bru på østsiden.

Brødrene Thorkildsen As gjennomfører nå 2. etappe. Flomverket blir etablert med vinylspunt som blir erosjonssikret mot elvesiden, samt tilbakefylling og tilpassing av stedlige høyder mot vinylspunten på innsiden. Videre blir det etablert overvann-tiltak på innsiden av vinylspunten som leder overvann til en samlekum og videre gjennom vinylspunten og ut i elva. Denne har også en tilbakeslagsløsning ved en flomsituasjon, samt at det blir etablert et fordrøyningsmagasin som da ivaretar overvann. Fordrøyningsmagasinet erstatter tidligere planlagt pumpekumløsning.

Foto: Arbeidene med flomvoll på nedsiden av Tonstad bru er kommet godt i gang.

Prosjektert løsning er med trykkimpregnert planketopp og cirka en meter visflate mot elveskråning.

Annonse

Vollen som bygges skal være tett for at vannet ikke skal trenge gjennom. Erosjonssikring av vollen er nødvendig på områder som er erosjonsutsatt.

Styringsgruppen har delt flomsikringstiltakene i tre delprosjekter. Det første er sikring av østsida ovenfor Tonstad bru. Etappe to er sikring av kulturhusområdet og så øvrig sikring nedstrøms Tonstad bru. Tiltakene omfatter utvidelse av elveløpet under Tonstad bru for å unngå at vann demmes opp i området ved idrettsbanen og kulturhuset.

Sven Morten Klungland er prosjektleder for Sirdal kommune og Vidar Iversen er innleid byggeleder fra Pilar Byggrådgivning for prosjektet

Arbeidene med vinylspunt pågår for fullt ved flomvoll-sikringen på nedsiden av Tonstad bru.

Nå pågår delprosjekt to på nedsiden av Tonstad bru og så gjenstår delprosjekt tre på nedsiden av kulturhuset og idrettsanlegget.