Home>Nyhet>Samarbeid med Flekkefjord
Et bilde som inneholder utendørs, brannkonstabel, klær, person Automatisk generert beskrivelse
Nyhet Nyhet forts.

Samarbeid med Flekkefjord

Kommunedirektøren foreslår overfor Sirdal formannskap samarbeidsavtale med Flekkefjord kommune om kjøp av støttetjenester/administrative funksjoner innen brann og redning. Rogaland brann og redning IKS har meddelt at de ikke tar opp nye deltakerkommuner med det første.

I fjor ble det inngått samarbeidsavtale med Flekkefjord om overordnet vakt- og innsatsledelse. Dette tjenestekjøpet har en kostnad på 175.000 kroner årlig. Overordnet vakt er lovpålagt og alternativet ville vært egen vaktordning eller kjøp fra andre eller samarbeid med andre. Denne avtalen har bidratt til et meget godt og nært samarbeid mellom de to brannmannskapene.

Brannsjef Roger Egeli sa opp sin stilling i desember 2022. Man har fra det tidspunktet hatt en midlertidig løsning hvor kommunalsjef samfunn, John Birkeland, har fungert som brannsjef, mens varabrannsjefen, Stein Ivar Sinnes, og en utrykningsleder har fått tildelt et ansvar for henholdsvis Tonstad og Tjørhom brannstasjon.

Brann- og redningsmannskapene får en stadig viktigere rolle i det kommunale beredskapsarbeidet, og i fravær av politi vil det ofte være disse som møter først til et ulykkes- og skadested. I Sirdal er vi heldige som har dyktige og erfarne brann- og redningsmannskaper.

I forbindelse med organisering av Sirdal brann- og redningsvesen, utlyses en 30 prosent stilling som driftsleder. Dert betyr følgende oppgaver for vedkommende :

 • Personalansvar/oppfølging overfor brannmannskapene
 • Fakturabehandling og budsjettkontroll
 • Registrere grunnlag for utbetalinger til mannskapene (øvelser, utrykninger, osv.)
 • Rapportering i fagsystem
 • Planlegge øvelser og annen kompetanseutvikling i samarbeid med Flekkefjord
 • Innkjøp
 • Tilsyn med bilpark, utstyr og brannstasjoner

Økonomi

Annonse

Basert på oppgavene som skal utføres lokalt, har Flekkefjord beregnet hva støttefunksjonene vil være av årlig kostnad for Sirdal kommune.

 • Brannsjef 205.000 kroner
 • Leder beredskap 175.000 kroner
 • Leder forebyggende 180.000 kroner
 • Forebyggende, utøvende (tilsyn) 365.000 kroner
 • Totalt 925.000 kroner

Beregningsgrunnlaget har vært innbyggertall x 1,5 (påslag for antall som oppholder seg i Sirdal). Dette er minimumskrav til bemanning etter forskriften, samt at man har tatt utgangspunkt i at Sirdal har om lag 40 tilsynsobjekter. Avtale om overordnet vakt videreføres.

Kommunedirektøren vurderer det ikke som et fullgodt alternativ å ha egen brannsjef i Sirdal. Stillingsinnehaver skulle ha dekket tre lovpålagte funksjoner (brannsjef, leder forebyggende og leder beredskap). Det vil være vanskelig å rekruttere/beholde person med slik faglig bred kompetanse. Dessuten er det for sårbart.

Foto: Innsatsleder Terje Glendrange fra Flekkefjord.

Et bilde som inneholder Landkjøretøy, kjøretøy, hjul, utendørs

Automatisk generert beskrivelse

Kommunedirektøren foreslår tettere samarbeid med Flekkefjord brann og redning.