Home>Nyhet>Skolemat foreslås fra høsten 2024
Et bilde som inneholder tekst, skilting, Font, symbol Automatisk generert beskrivelse
Nyhet Nyhet forts.

Skolemat foreslås fra høsten 2024

Formannskapet i Sirdal har behandlet budsjettet for 2024 og økonomiplanen for 2024-2027. Den er nå lagt ut til høring fram til 30.november. Da skal kommunestyret behandle budsjettet for neste år. Politikerne er enige at det skal innføres skolemat til skolestart høsten 2024.

Et fellesforslag fra Høyre og Arbeiderpartiet har reagert over det ambisiøse investeringsbudsjettet, som også er uten prioriteringer. Der ønsker de en prioritering. De to partiene signaliserer også at det vil komme endring av gebyrnivået, spesielt innen «boligområde».

Felllesforslaget fra Ap og Høyre:

 • Investeringsbudsjettet for kommende fireårsperiode er på 162,9 mill. kr. Av dette er 41,1 mill. kr innenfor selvkostområde. Foreliggende forslag er satt opp med 85,4 mill. kr i 2024 og 1,0 mill. kr. i 2027. Det er et svært ambisiøst og det er urealistisk å gjennomføre alle investeringer avsatt i 2024. Avsatt til investeringer i 2027 er urealistisk lavt. Formannskapet registrer at det ikke er satt noen prioritering av den omfattende forslag til investeringer for 2024. Og en må forvente endringer ved kommende politisk behandling. Nyopprettet utvalg vil bli på oppdrag fra formannskap/kommunestyret bli tillagt oppfølging av de kommende investeringer. Egen investeringsramme vil bli gitt til Levekårutvalget.

Et bilde som inneholder sky, vann, landskap, utendørs

Automatisk generert beskrivelse

Ved utløpet av elva Sira til Sirdalsvatnet skal det investeres nytt kraftvitensenter, nytt treningssenter og gang- og sykkelbru over elva.

 • Gebyrnivået i kommunedirektøren sitt budsjettforslag er hevet betydelig for enkelte områder. Det fremkommer ikke begrunnelse eller oversikt på utgifter og inntekter på de enkelte selvkostområder. Det bemerkes at enkelte gebyr innenfor «boligområde» har økt svært mye til tross for at hovedmål i kommuneplanen er økt innbyggertall. En detaljert gjennomgang og endring må påregnes.
 • Stillingshjemler fremkommer ikke i administrasjonens forslag til budsjett. Innenfor området Samfunn vurderes det at ledige stillinger settes vakant, det vil ikke gjelde stillinger innenfor renhold. Forventet besparelse på 2,0 – 3,0 mill. kr for 2024.
 • For Tonstad skole vurderes innført en 3. årig tiltakspakke for å sikre et godt tilbud og gode arbeidsvilkår for elever og ansatte. Det er kjent at skolen har utfordringer med å rekruttere kvalifisert arbeidskraft og tilstrekkelig med pedagogisk personale. Det ønskes innspill både på størrelse og aktuelle tiltak.
 • Tilskudd til lag og foreninger vil bli foreslått økt med kr. 250.000,-. Tilskuddsnivået har stått stilt lenge, aktivitetsnivået har økt betydelig. Tilskudd fordeles forholdsmessig til lag og foreninger etter aktivitet og medlemsmasse.
 • Størrelsen på overføring til Sirdalsvekst vurderes ihht. kapitalstørrelsen i det kommunale foretaket.
 • Skolemat innføres i Sirdalsskolene fra høsten 2024. Tjenesten skalprimært skje via innkjøp fra privat næringsliv.
 • En gjennomgang av kommunal bygningsmasse og kommunale veier skal gjennomføres.
 • Regelverk for boligtilskudd gjennomgås og revideres
 • Kartlegge muligheten for kjøp av prestegården på Finsnes/Tonstad
 • Midler til fortsatt satsing på heimesommer i Sirdal vil bli satt av.

Forslag fra Siri Fidjeland (Sp) var kommunedirektørens forslag med følgende tilleggspunkt:

 • Skulemat – vurdere hvilken ordning og innføre i løpet av 2024.
 • Leke og læringsmål er viktig utbedre skuleområde Sinnes.
 • Gjennomgangsbustader (Karolinehuset) Bruk av boligfond
 • Energieffektivisering – Enøk tiltak
 • Strategiplan helse og omsorg – starte på handlingsplan
 • Kollektiv tilbud – hele dalen, flere avganger
 • Dyrtid – aktivitetskort til ungdom
 • Brannbil utstyr – må settes opp videre for 2024/2025/2026 i forhold til utskiftningsplan.

Forslag fra Rolf Marton Hompland (KrF) var at Sirdal Sokneråd får klarsignal til å fremme forslag til nye kontorløsninger.

Annonse

Tilleggspunkt fra Senterpartiet falt med to (Sp ,KrF) mot tre stemmer (Ap og H))

Tilleggspunkt fra KrF falt med to (Sp, KrF) mot tre stemmer (Ap og H)

Tilleggspunkt fra Ap og Høyre ble vedtatt med fire (Ap, H, KrF) mot 1 stemme (Sp)