Home>Front>Turisthytter flyttes og skiløyper begrenses
Et bilde som inneholder pattedyr, hjort, utendørs, gress Automatisk generert beskrivelse
Front

Turisthytter flyttes og skiløyper begrenses

Det siste året har det vært jobbet intensivt og bredt med utkast til tiltaksplan for å bedre tilstanden i Setesdal Ryfylke og Setesdal Austhei villreinområder. Blant tiltakene som foreslås er flytting av turisthytter, stenge Suleskardveien to uker tidligere, begrense maskinpreparerte skiløyper og legge ned turrennet Sesilåmi.

Fredag presenterte Statsforvalteren i Agder forslag til tiltak i et møte med de som har vært involvert i arbeidet og andre interesserte.

Statsforvalteren i Agder fikk i november 2022 i oppdrag fra Miljødirektoratet å lede arbeidet med å lage et faglig grunnlag til tiltaksplan for Setesdal Ryfylke og Setesdal Austhei villreinområder. Norsk villreinsenter sør er sekretariat for arbeidet.

Det er regjeringen som har bestemt at det skal lages tiltaksplaner for flere av villreinområdene i Norge. Bakgrunnen er at varsellampene nå lyser rødt for disse områdene. Arbeidet med tiltaksplanen er en del av kvalitetsnormen for villrein som du kan lese mer om på villrein.no/kvalitetsnorm/

Behov for tiltak på flere fronter

  • Vi har et godt kunnskapsgrunnlag om villreinen og utfordringsbildet i Setesdalsområdet. Denne kunnskapen og arbeidet med tiltaksplaner viser at det er behov for kraftfulle tiltak på flere fronter for å bedre tilstanden for Setesdal Ryfylke og Setesdal Austhei villreinområder, sier Ingunn Løvdal, direktør for miljøvernavdelingen hos Statsforvalteren i Agder.

I begge villreinområdene skaper menneskelig ferdsel og inngrep store utfordringer for villreinen. Setesdal Ryfylke er blant villreinområdene som er mest påvirket av vannkraftutbygging og tyngre naturinngrep. Vannkraftmagasinene og tilhørende infrastruktur har hatt en enorm påvirkning på villreinområdet, og medført tap av store beiteområder og viktige trekkpassasjer. I Setesdal Austhei er det kun igjen en smal trekk-korridor over fylkesvei 450 mellom vinterbeiter i nord og kalvingsområder i sør. Et tap av denne korridoren vil medføre en fragmentering av Setesdal Austhei i to delområder.

Annonse

Ettersom mange av de store inngrepene i villreinområdene er å anse som irreversible, er det i hovedsak aktuelt å vurdere avbøtende og kompenserende tiltak for å begrense forstyrrelser på villreinen. Prosjektgruppa foreslår flere tiltak for å øke bruken av viktige trekkpassasjer og funksjonsområder i Setesdalsområdet. De faglige forslagene er blant annet å prøve ut

Foto: Tiltaksplan for å bedre tilstanden i Setesdal Ryfylke og Setesdal Austhei villreinområder kommer.

Et bilde som inneholder kart, tekst, atlas

Automatisk generert beskrivelse

Tre turisthytter, Håheller, Øyuvsbu og Svartenut foreslås revet og flyttet til andre steder. Suleskard – Brokke foreslått stengt to uker tidligere.

Flytte turisthytten Storsteinen, legge ned/legge om stier og innføre jaktregulering i området Blåsjø-Svartevassmagasinet

  • Stenge Brokke-Suleskardveien 2 uker tidligere, samt innføre flere tiltak for å redusere ferdsel langs og ut fra veien
  • Flytte turisthytta Øyuvsbu, og legge ned turisthyttene Håheller og Svartenut, samt løypene imellom
  • Begrense preparering av flere skiløyper og legge ned turrennet Sesilåmi
  • Regulere adkomst på en rekke anleggsveier som gir tilgang inn i sentrale deler av villreinområdet
  • Oppkjøp av hyttetomter i viktige trekkpassasjer ved Bjørnevatn
  • På sikt etablere lang tunnel på E134 over Haukeli for å sikre utveksling til Hardangervidda

Tiltaksplanen vil begrense maskinpreparerte skiløyper i enkelte deler av Øvre Sirdal.

Tiltakene er inndelt geografisk og tematisk i 8 tiltakspakker, som samlet skal bedre forholdene for villreinen. Målet er å oppnå/opprettholde middels tilstand på kort sikt og oppnå god tilstand på lang sikt. En oversikt over de foreslåtte tiltakspakkene ligger i presentasjonen fra møtet som kan lastes ned til høyre på denne siden.

Viktig bidrag fra mange involverte

I arbeidet med forslag til tiltak har det vært arbeidet bredt i seks forskjellige faggrupper med til sammen over 40 deltakere. I tillegg har en fått inn over 40 innspill til arbeidet fra privatpersoner og organisasjoner. Faggruppene leverte sine anbefalinger til prosjektgruppa 15. september, og etter dette har prosjektgruppa sammenstilt og prioritert tiltak i de foreslåtte tiltakspakkene. Mer om organiseringen av arbeidet kan du lese her.

  • Vi opplever at det er bred enighet om at forholdene for villreinen i Setesdal Ryfylke og Setesdal Austhei må bedres. Det er mange som har lagt ned en betydelig jobb i dette viktige arbeidet og vi ønsker å takke alle involverte for innsatsen, sier Ingunn Løvdal.

Planen skal på høring

De neste ukene vil arbeidet sluttføres, og et ferdig utkast til tiltaksplan skal sendes til Miljødirektoratet innen 1. desember. Deretter vil Miljødirektoratet oversende planen til Klima- og miljødepartementet som skal sende den på en offentlig høring. Alle som ønsker det, kan dermed uttale seg til de foreslåtte tiltakene. Tiltaksplanen som utarbeides sees også i sammenheng med en stortingsmelding om villrein som Klima- og miljødepartementet arbeider med.