Home>Front>Usunt arbeidsmiljø – hovedavtalen brutt
Et bilde som inneholder utendørs, hus, konstruksjon, eiendom Automatisk generert beskrivelse
Front Nyhet forts.

Usunt arbeidsmiljø – hovedavtalen brutt

Sirdal kommunestyre skal torsdag (i kveld) klokka 1800 behandle budsjettet for 2024 og økonomiplanen for 2024-2027. Fristen for innlevering av kommentarer til årets budsjett, er klokka 1600 i dag. Flere organisasjoner har reagert på fristen, som bare er to timer før politiker-behandlingen starter.

Arbeidstakerorganisasjonene i Sirdal kommune har sendt brev til kommunen angående budsjettforslaget:

Vi viser til budsjettforslag som er lagt ut til offentlig ettersyn.

Innledningsvis beklager organisasjonene at hovedavtalens bestemmelser ikke er fulgt i budsjettprosessen. Det har ikke vært avholdt drøftingsmøte på alle kommunalområdene. Det skal foreligge referat fra drøftingsmøte som bør følge dokumentene i budsjettbehandlingen. På de drøftingsmøtene som har vært avholdt har det kun vært muntlig informasjon om at driften videreføres. Vi har ikke fått presentert kommunaldirektørens forslag til budsjett eller detaljbudsjett før det ble presentert for politikerne. I samarbeidsmøte med KD’s (kommunedirektøren) ledergruppe den 19.10.2023 hvor htv’er (hovedtillitsvalgte) var samlet, ble ikke detaljert budsjett lagt frem.

Som arbeidstakerorganisasjoner skal vi blant annet ivareta de ansattes arbeidsforhold. Budsjettet som er lagt fram er på et overordnet nivå, og det er vanskelig å lese detaljer og satsingsområder. Siden budsjett ikke er gjennomgått med tillitsvalgte er det vanskelig å komme med uttalelser som ivaretar forhold knyttet til ansatte. Budsjettet er lite konkret med få detaljer som gjør det vanskelig å uttale seg. Vi savner også i år en oversikt over stillingshjemler for hver enhet i budsjettet, det har vært vist i tidligere årsbudsjett.

Ifølge kommuneloven skal kommunestyre gi rammer, og det er kommunedirektørens ansvar å bruke ressurser innenfor gitte rammer. Det er i ny kommunelov gitt ett tydeligere skille mellom disse rollene. Det er kommunedirektøren som har ansvar for drift og personal. Fellesforslaget fra AP og H anser vi er ett brudd på kommuneloven og hovedavtalens bestemmelser.

Annonse

Det fremgår av fellesforslag fra AP og H at det vurderes at ledige stillinger innen område samfunn settes vakant. Hvilken vurdering har politikerne gjort? Har de inngående kjennskap til drift, tjenester, vaktordninger, konsekvenser etc.? Er dette deres ansvarsområde, jfr. kommunelovens bestemmelser? Drøfting og informasjon mangler.

Sirdal kommune er fortsatt i prosess med omorganisering. Med bakgrunn i at det ikke er avklart organisasjonsstruktur i kommunalområde samfunn er stillinger som er blitt ledige, ikke blitt utlyst. For at arbeidsoppgavene skal bli utført og tjenestene opprettholdt, har det vært tatt inn midlertidige ansatte i disse stillingene.

Om stillinger settes vakant kan en ikke få utført og dekket de tjenester og arbeidsoppgaver, aktivitet som skjer innenfor dette kommunalområde. Det er allerede merkbart at en enhetslederhjemmel er tatt bort og benyttet til kommunalsjef. I forslag til nytt organisasjonskartet fremgår det at det er planlagt ett nivå som avdelingsledere under virksomhetsleder. En av disse stillingene er ledige stillinger i dag, i tillegg er det ledig stillinger på drift. Dersom disse stillingene ikke skal erstattes vil det bli en helt uforsvarlig arbeidsmengde på en virksomhetsleder som da vil få direkte personalansvar for alle innen virksomheten, budsjettansvar, driftsansvar, fagansvar, utførelse av tjenester etc. Innen kommunalområde samfunn leveres en rekke lovpålagte tjenester i tillegg til brøyting av veger, vann- og avløpsleveranser. Dette gjør seg ikke selv. Å kutte stillinger vil si at en heller ikke kan klare å opprettholde vaktordningene som er i dag. For å kunne yte kommunale tjenester som levering av vann- og avløp samt brøyting av kommunale og private veger er en avhengig av ansatte! Når en ser videre på fellesforslaget fra AP og H fremgår det at det i tillegg skal gjennomføres en gjennomgang av kommunal bygningsmasse og kommunale veger. I tillegg viser investeringsbudsjettet en rekke prosjekter som en vil være avhengig av bistand fra ansatte innen kommunalområde samfunn (f.eks. Gangbru – over Sira, kraftvitensenter, treningssenter, dagsturhytte, utbedring kommunale veger.). Hvordan skal dette gå i hop om en ikke skal ansatte folk i ledige stillinger. Dette er ikke forsvarlig arbeidsgiverpolitikk. Vi viser i denne forbindelse til arbeidsmiljølovens formålsparagraf.

Det fremgår videre av fellesforslaget at det skal innføres skolemat fra høsten 2024. Skal dette utredes frem mot høsten, og hvordan ordningen skal gjennomføres i praksis?

Tiltakspakke for å sikre et godt tilbud for elever og ansatte må omfatte begge skolene og barnehagene.

Det er positivt at det er satt av midler til å få etablert ren- og skitten sone i brannstasjon på Tonstad.

Det er ett stort antall ledige stillinger som ikke blir lyst ut. Dette gjelder både innen velferd og samfunn. Det medfører ekstra belastning for de som er på jobb, og de blir utslitt. Dette kan sees i sammenheng med høyt fravær og mye overtid.

Investeringsbudsjettet er ambisiøst. Det er beklagelig at det ikke blir satt av nok midler for å få lovlige arbeidsforhold for ansatte i kirken.

Forebygging er viktig, og vi ser det som svært verdifullt å ansette en folkehelsekoordinator fast samtidig som en satser på f.eks. bassengtrening med instruktør.

Gjennom flere undersøkelser, vernerunder, tilsyn etc, er det gitt tilbakemeldinger på et usunt arbeidsmiljø. Dette skaper en bekymring hos organisasjonene, og det viser viktigheten av å få ansatt en HR-leder.

Kommunestyre skal gi rammer for å kunne drifte en organisasjon og vi forutsetter at dette også omfatter å se til at lovpålagte tjenester blir utført forsvarlig.

Med hilsen

Arbeidstakerorganisasjoner i Sirdal kommune

Carina Skregelid Steinar Haugen Karine Tjørhom Myra

HTV Fagforbundet TV NITO HTV Utdanningsforbundet

Maria Karlsen Todne Tesdal

HTV Norsk sykepleieforbund HTV Delta