Home>Nyhet>Utskiftingsplan for nytt brannutstyr
Nyhet Nyhet forts.

Utskiftingsplan for nytt brannutstyr

Sirdal kommune har nå nedsatt et utvalg som skal lage en utskiftingsplan for Sirdal brann- og redningsvesen, som skal pågå over fem år. I tillegg er det aksept for å anskaffe en fremskutt enhet (ny brannbil) ved Tjørhom brannstasjon i år.

Stein Ivar Sinnes og Nils Johannes Hadland får ansvar, i samråd med Kjetil Presterud (Flekkefjord Brannvesen), å forestå anskaffelsen.

Det lages en utskiftningsplan for Sirdal brann- og redningsvesen, som skal gå over fem år. Det nedsettes en arbeidsgruppe til å utarbeide et forslag. Utvalget hadde oppstartmøte onsdag.

Arbeidsgruppen består av John Birkeland (leder), Stein Ivar Sinnes (varabrannsjef), Kjetil Presterud (Flekkefjord brannvesen), Carl Magne Fintland (tillitsvalgt), Nils Johannes Hadland

og Mats Tjørhom (representanter fra stasjonene).

Utskiftningsplanen skal omfatte bilpark og utstyr. Planen skal baseres på behovsvurderinger, som dokumenteres i arbeidsgruppens rapport.

Annonse

Til grunn for behovsvurderingene skal ligge en ROS-analyse. Det legges frem tall for samtlige oppdrag/utrykninger samt type oppdrag for de fem siste årene totalt, med fordeling for begge stasjoner.

I oversikten synliggjøres også oppdrag i kommunen og utenfor kommunen.

Foto: En av de gamle utrykningsbilene på Tjørhom.

En del av bilparken til Sirdal brann- og redningsvesen under en utrykning på Sinnes i sommer.