Home>Front>Villreinen utfordrer skiløypene
Front Nyhet forts.

Villreinen utfordrer skiløypene

Administrasjonen i Sirdal kommune foreslår overfor politikerne å opprettholde de samme årlige tilskudd til løypekjøring, som forrige vedtak for to år siden. Det betyr 1.173.000 kroner til allmenheten (turistløyper), 821.000 kroner til grunnløyper (Feed Skiarena og Sirdal skiarena) og 200.000 kroner til Feed Skiarena, til bruk av tilrettelegging og markedsføring av anlegget.

I vedtaket varsles det at villreinhensyn og lokale tiltak for å ivareta villreinen, vil hensyntas i vurderingen av søknader. Det forutsettes også at løypeselskapene iverksetter tiltak i tråd med beredskapsplan for villrein, dersom villreinnemnda kommer med en anbefaling om dette.

Kommunen har foretatt en evaluering blant aktørene om hvordan det har fungert i praksis. Åtte spørsmål ble sendt til alle.

Tilbakemeldingene er gode fra Feed Skiarena. Den private delfinansieringen har hatt varierende resultater. Utgiftene har vært noe høyere i slutten grunnet slitasje på utstyr og høyere dieselutgifter.

For Sirdal Skilag går det rundt økonomisk takket være løypemannskap på dugnadsinnsats. Varde Vel er kjempefornøyde. Ånen Ådneram og Mydland Camping og hytteservice er også fornøyde.

Sirdalsløyper er godt fornøyd med ordningen. Det er stadig økning i behov og ønske om utvidelse av sesongen for løypekjøring, både tidlig i sesongen og i forlengelse av sesongen. Det er også ønsker om flere rundløyper og bredere traseer til skøyting.

Annonse

Ellers er det en utfordring med mangel på parkeringsmuligheter, og toalettforholdene er heller ikke tilfredsstillende.

Foto: Villreinen utfordrer maskinpreparerte skiløyper. Dette bilde er tatt under fjorårets løypekjøring til Sesilåmi. Foto: Eli Haugen.

Et bilde som inneholder utendørs, snø, vinter, himmel Automatisk generert beskrivelse

Flotte forhold under løypekjøringen for Sesilåmi i 2022. Foto: Eli Haugen

Vurdering

Hovedtrekkene i tilbakemeldingene fra aktørene denne gangen skiller seg ikke veldig mye ut i forhold til forrige evalueringsrunde. At det fortsatt er utfordringer for noen av aktørene knyttet opp mot å få dekket inn den private andelen av midler til løypekjøring er beklagelig, men som det blir nevnt i enkelte av tilbakemeldingene, så er det satt i gang tiltak som har vist seg å fungere.

En annen faktor er at det er behov for flere oppkjørte løyper, da spesielt i Øvre Sirdal hvor trykket av skiturister naturlig nok er en del høyere enn andre steder. For Sirdalsløyper sin del er det ønskelig med

oppkjøring av løyper tidligere i sesongen enn tilfellet er nå, samt en forlengelse så lenge som mulig etter påske.

Når det gjelder Feed, så må det også nevnes at de frem til nå har fått et ekstraordinært årlig tilskudd fra kommunen på 200.000 kroner. Dette er midler som siden 2008 har vært innarbeidet i kommunens budsjett. Dette er midler som er øremerket tilrettelegging av anlegget for faste brukere som idrettslag og Sirdal videregående skole. Midlene blir også knyttet opp mot arbeid som har med markedsføring av anlegget ut mot landslag, toppidrettsmiljøer, næringsliv og andre brukere. Kommunedirektøren foreslår å videreføre tilskuddet.

Villrein

Prinsippene i naturmangfoldloven skal legges til grunn som retningslinjer ved utøving av offentlig myndighet, herunder når et forvaltningsorgan tildeler tilskudd. Flere av skiløypene ligger innenfor hensynssone nasjonalt villreinområde i kommunedelplanene og er etter planbestemmelsene underlagt føringer i regional plan for Setesdal Vesthei Ryfylkeheiane og Setesdal Austhei (Heiplanen). Innenfor hensynssone nasjonalt villreinområde skal det legges stor vekt på villreinen sine interesser i all arealforvaltning og saksbehandling.

Det er utarbeidet en egen beredskapsplan for vintrer med særlig krevende forhold for villrein basert på erfaringer fra vinteren 2020. Formålet med beredskapsplanen er å sikre at en raskt skal kunne iverksette ekstraordinære, koordinerte tiltak for å avhjelpe villreinen i vintrer der beiteforholdene er særlig vanskelige.

Tiltakene i planen er basert på frivillighet. Etter dialog med SNO, villreinlag og forvaltnings-sekretariat for SVR, avgjør villreinnemnda om det skal anbefales å sette i verk tiltak i tråd med beredskapsplanen og informerer aktørene om avgjørelsen. Et av tiltakene i beredskapsplanen er å ikke preparere/stenge ned enkelte skiløyper. Ansvaret for å gjennomføre dette tiltaket vil i Sirdal kommune ligge hos løypeselskapene som drifter løypenettet.

Det er ventet at oppslutningen om tiltakene vil være god siden tiltakene er kjente, koordinerte og velbegrunnede. Sirdalsløyper stengte vinteren 2020 frivillig ned enkelte av sine løyper når de ble anbefalt dette.

Ved tildeling av tilskudd til løypekjøring bør kommunen stille vilkår om at løypeselskapene iverksetter tiltak i tråd med beredskapsplanen ettersom villreinnemnda kommer med en anbefaling om dette.

Denne saken kommer opp i utvalg for oppvekst og levekår, før politikerne i formannskap og kommunestyre skal behandle saken.

Et bilde som inneholder utendørs, transport, snø, himmel Automatisk generert beskrivelse

Mer fokus på maskinpreparerte skiløyper i Sirdal nå.