Home>Front>Fryktkultur
Et bilde som inneholder Menneskeansikt, plante, klær, smil Automatisk generert beskrivelse
Front Nyhet Nyhet forts.

Fryktkultur

Av Leif Sirevåg

Dette er en kommentar. Kommentaren gir uttrykk for skribentens holdning

Kjekt å bo i kommunen, men ikke kjekt å jobbe i kommunen lenger.

Denne kommentaren har undertegnede fått av flere medarbeidere i kommunen. Har snakket med flere ansatte om fryktkultur, og det dårlige arbeidsmiljøet som har kommet som følge av blant annet disse sakene;

Statsforvalteren i Agder gjennomførte tilsyn angående tjenestetilbudet ved korttidsavdelingen ved Sirdalsheimen i mai. Statsforvalteren konkluderte med at «Det foreligger brudd på kravet til forsvarlige tjenester og på ledelsens plikt å sikre kvalitetsforbedring gjennom styring og ledelse.» I rapporten nevnes også profesjonskamp, maktkamp, faglig uenighet og fryktkultur.

 • Kontrollutvalget i Sirdal kommune hadde en sak om etikk og forebygging av korrupsjon og varsling. Rapporten ble utført av Sørlandet kommunerevisjon på oppdrag fra kontrollutvalget. Revisjonen har blant annet undersøkt i hvilken grad kommunen har tilfredsstillende systemer og rutiner for å sikre høy etisk bevissthet blant ansatte, i hvilken grad kommunen iverksetter tiltak for å forebygge korrupsjon, og i hvilken grad kommunen har tilfredsstillende systemer og rutiner for varsling. Varslingsrutiner er ikke alltid blitt fulgt av de ansatte. Medarbeidere oppfatter kommuneledelsen som ganske freidig når de går ut og sier det. For kommunens rutiner for varsling er veldig «romslig». Noe som arbeidstilsynet også er. En kan varsle skriftlig, muntlig, via mail, via kvalitetssystem mm. Anonymt og ikke anonymt. Alle bekymringer skal behandles som varsling, og de skal sjekkes opp i. Dessuten er det flere ansatte som opplever en fryktkultur i kommunen. Kommuneledelsen lurte på om de ansatte hadde oppfattet spørsmålene riktig ? De ansatt svarte at: «Ja, ingen tvil om det. Vi er ikke analfabeter.»
 • Enhetslederen som ble oppsagt, avskjediget og vant rettssaken mot kommunen. I domspapirene vises det til betydelige svakheter ved kommunens egen saksbehandling. Enhetslederen har heller ikke enda mottatt noen unnskyldning fra kommunen.
 • Brannsjefen sluttet i mars i en 50 prosent stilling. Vedkommende fikk ikke tilbud om 100 prosent stilling.
 • Ny sak: Vil opprette ekstra mobil helsehjelp. Dagens ambulansemedarbeidere oppfatter dette som mistillit til dem.

Sånne saker som dette setter sine spor i hverdagen og for trivselen. Det gir grobunn til misnøye og mye snakking i korridorer og på kontorer. Arbeidslysten blir lite lystbetont. Ifølge uttalelser til Sirdalmedia har omdømme til Sirdal kommune som arbeidsplass blitt betydelig svekket. Disse sakene blir lagt merke til langt ut over kommunens grense. Dette er ingen god reklame for Sirdal kommune.

Når kommunen i tillegg roter med utlysninger og trekker tilbake utlyste stillinger, som HR-stillingen, svekkes omdømme ytterligere. Gode lønninger og gode og rimelige tjenester, er ikke lokkende nok lenger. Derfor sliter kommunen nå med å få søkere til både lærerposter og sykepleier-jobber.

Annonse

Når kommunen ikke lenger følger ansettelses-reglementet om kompetanse til stillinger, blir det mistillit. Når medarbeidere som har medlemskap i Arbeiderpartiet foretrekkes framfor de som har høyere utdannelse og mer kompetanse, reageres det negativt på dette. Ansatte vi har snakket med tolker dette som korrupsjon, hvor vennskap og kjennskap rår.

Sirdal er kjent for sitt gode brann- og redningskorps, bestående av mange dyktige deltids-medarbeidere. Det samme gjelder for ambulansetjenesten. Begge tjenestene er gode eksempler og ambassadører for Sirdal.

 • Men når en dyktig brannsjef med høy kompetanse ikke får full stilling for å fortsette, men hvor kommunen heller velger å bruke 1.1 millioner kroner til et samarbeid med Flekkefjord, er det uforståelig. Dette er kommentarer Sirdalmedia har mottatt både fra internt ansatte og mange andre. Den offentlige samarbeidsavtalen med Flekkefjord burde også vært ute på anbud, slik loven krever om offentlige anskaffelser. Rogaland Brann og Redning fikk ingen henvendelse og ga dermed heller ikke bud.

Det er også uforståelig hvor tregt det går med anskaffelser av nye biler og utstyr som er gått ut på dato. Kommunen har økonomi til å gjennomføre dette for å holde seg innenfor HMS-reglementet. Det samme gjelder garderobeforholdene, en ren og skitten sone på Tonstad. Framdriften er lite imponerende.

Ambulansesaken, hvor kommunen vil opprette en ekstra mobil helsetjeneste, når Sørlandet Sykehus overtar mannskap og utstyr fra årsskiftet. De som er tiltenkt dette arbeidet har ikke lov, i henhold til reglene om å utføre ambulansetjenester, å kjøre ambulanse så lenge de ikke har den nødvendige utdannelsen. De blir legesjåfører.

De som er tiltenkt dette arbeidet har begrenset sertifiseringer, som kun kan brukes innenfor ambulansefaget. Det vil si at en må jobbe som paramedic/ambulansefagarbeider i selve ambulansen/PTSS. Legebilen er ikke en ambulanse, og en blir da i praksis en sjåfør for legen som har legevakt. 

Gjengangere dette året har vært;

 • At kompetanse og utdannelse ikke blir tatt på alvor.
 • Avstanden mellom ledelse og medarbeidere er blitt større.
 • Profesjon- og maktkamp pågår innen visse avdelinger.

Tonen mellom sykepleiere og tilsynslege er dårligere.

Det er ikke gjort noen tiltak for å forbedre kommunikasjonen mellom tilsynslege og sykepleiere. 

 • Dokumentasjon blir ikke prioritert, selv om statsforvalteren påpekte dette.
 • Sykepleiere har mottatt trusler om å bli oppsagt, saksøkt eller anmeldt. Ikke bra personalpolitikk.
 • Ansatte var også skuffet over kontrollutvalget som bare tok spørreundersøkelsen til orientering.

Flesteparten av de 420 medarbeiderne viser trøtthet og liten lojalitet til sin arbeidsplass, noe som det nå må tas tak i og ryddes opp i. Ellers vil kommunen slite enda mer for å skaffe seg nye og kvalifiserte medarbeidere. Kommunedirektøren har ansvaret for personalpolitikken og den daglige ledelsen i henhold til kommuneloven. Her ligger det imidlertid noen store utfordringer som det må ryddes opp i fort, i følge flere ansatte Sirdalmedia har snakket med. Fryktkulturen som har fått grobunn i flere saker dette året, bør fjernes og normalt arbeidsmiljø innføres.

 • Målet for 2024 bør bli;
 • kjekt å bo i kommunen,
 • kjekt å arbeide i kommunen.