Home>Front>Nybygg eller rehabilitering av Sirdalsheimen
Et bilde som inneholder utendørs, gress, hus, sky Automatisk generert beskrivelse
Front Nyhet Nyhet forts.

Nybygg eller rehabilitering av Sirdalsheimen

På tampen av kommunestyremøtet torsdag sa ordfører Jonny Liland (ap) i Sirdal at en vil se nærmere på et prosjekt om Sirdalsheimen skal rehabiliteres eller om nybygg vil svare seg. Dette var et svar til Rolf M. Hompland (Krf) som ville foreslå 6 millioner kroner til vedlikehold av Sirdalsheimen.

Terje Moen (H) la fram fellesforslaget, som kan leses lenger nede i artikkelen. Dette ble til slutt vedtatt med 11 mot 8 stemmer fra Sp og Krf.

Mindretallet, Sp og Krf, hadde et felles forslag hvor de gikk inn for skolemat. Gjennomgangsbolig på Sinnes, der «Karolinehuset» rives og det settes opp en firemannsbolig der. Enøk-tiltak og starte på handlingsplanen for helse og omsorg. Videre bedre kollektivtilbud og aktivitetskort for ungdom. Knausane boligprosjekt tas ut med 7 millioner kroner og en million kroner til Rostølveien fjernes også fra budsjettet. De ville ha energisenter før infrastrukturtiltakene. Vedlikehold av Sirdalsheimen med 6 millioner kroner. Alle disse forslagene ble avslått.

Foto: Rehabilitering eller nybygg for Sirdalsheimen ?

Siri Fidjeland (Sp).

Siri Fidjeland (Sp) syntes det var uheldig at høringsfristen for årets budsjett gikk ut to timer før kommunestyremøtet. Det var mange gode innspill. Hun ønsket også bedre samhandling for kollektivtilbud i kommunen. Fidjeland beklaget også at ikke alle partiene var spurt om et samarbeid om budsjettet. Hun hadde også høyere prioritert og omtale av handlingsplan for helse og omsorg. Om den planlagte brua over Sira, spurte Fidjeland om en virkelig trenger den, eller er det bare kjekt å ha.

Annonse

Et bilde som inneholder Menneskeansikt, klær, person, mann

Automatisk generert beskrivelse

Rolf M. Hompland (Krf).

Rolf M. Hompland (Krf) ville utsette budsjettbehandlingen til en hadde fått lest høringsuttalelsene. Ordføreren avslo dette og tilbød Hompland en eller to timer til lesing. Han ville også bygge energisenteret før infrastruktur og han talte varmt for å få til en kontorløsning for kirkens ansatte.

Et bilde som inneholder Menneskeansikt, person, klær, mann

Automatisk generert beskrivelse

Rolv Guddal (Ap).

Rolv Guddal (Ap) mente det var viktig å bevare de gode tjenestene for innbyggerne. Han var også opptatt av å ha fokus på driften for å holde kostnadene under kontroll.

Øystein Tjørhom (H) var for prøveordningen med ekstra mobil helsehjelp.

Ordfører Jonny Liland (Ap) var fornøyd med at det leveres gode resultater. Han ramset opp alle de tiltak som gjøres for barn og unge. Liland tilbakeviste at kommuneloven og hovedavtalen var brutt slik arbeidstakerorganisasjonene hevdet. Det er ikke dokumentert.

Fellesforslaget fra Høyre, Arbeiderpartiet, Venstre og Fremskrittspartiet fikk 11 stemmer mot 8 stemmer fra Senterpartiet og Kristelig Folkeparti

I_n_v_e_s_t_e_r_i_n_g_s_b_u_d_s_j_e_t_t_:_ _

1.

Porteføljeutvalget, skal ha oppfølging og ta avgjørelse om oppstart av alle investeringer, samt forprosjekter. Det innebærer at det skal foreligge en godkjenning fra utvalget før en igangsetter et investeringsprosjekt.

2.

For investeringer over 10,0 mill. kr. skal saken opp til godkjenning i kommunestyre/formannskap.

Investeringsramme for 2024 opprettholdes på 93,235 mill. kr. Det bemerkes at det er høyt ambisjonsnivå for 2024 og for lavt investeringsbudsjett for 2027.

3.

Nye rammeposter legges inn, det er:

Utvalg for O/L gis en egen investeringsramme på 2,0 mill. kr. I denne ramme inngår følgende prosjekter: – Parkeringsplass Helsehus Tjørhom – Sti langs Sira fra brua og opp til Monan – Ergonomiske hjelpemidler – velferd – Hjemmesommer 2024 – (0,4 mill. kr., se pkt. nedenfor)

Eventuelle investeringer knyttet til skolemat

Portefølje utvalget gis en ramme på kr. 21,575 mill. kr. I denne ramme inngår følgende prosjekter: – Boligfelt Kvæven – Kulturhuset inngangsparti uteområdet – Neseveien – utbedringer – Ny fender Rostølsveien – Nytt kirkekontor – Teknisk areal – egenandel flomsikring Tonstad

Når det gjelder kirkekontor prioriteres løsninger som innebærer bruk av eksisterende kommunale bygningsmasse.

Endringer drift ift. kommunedirektørens forslag:

  1. V_e_t_e_r_i_n_ær_v_a_k_t_p_r_o_s_j_e_k_t_e_t_:_ _

Merknad: Dekkes innen rammen drift. Det vises til sak 23/2378-3- hvor det fremkommer et betydelig mindre forbruk under denne avsetningen for 2023.

Reduseres med kr. 100.000

2_._ _G_e_b_y_r_e_r_ _i_n_n_e_n_ _t_l_m_ _o_m_r_åd_e_t_ _

Ingen gebyrer innen tlm-området økes mer enn økning i kpi (konsumprisindeksen) fra forrige år.

Det er dyrtid og gebyr knyttet opp mot boligbygging med tilliggende garasjer, anneks og tilbygg beholdes på dagens nivå og økes ikke.

Gebyr for dispensasjoner m.fl fryses på dagens nivå fram til sak bestilt av tlm-utvalget i møte 27.11.23 er utredet og levert.

Kostnader, arbeidsrutiner og detaljeringsnivå på saksbehandling på tlm-sektoren gjennomgås med mål om effektivisering og lavere kostnadsnivå. En gjennomgang vil komme innbyggere og næringsliv til gode i form av raskere saksbehandling og lavere gebyrnivå

3_._ _R_e_d_u_k_s_j_o_n_ _s_t_i_l_l_i_n_g_s_h_j_e_m_l_e_r_ _k_o_m_m_u_n_a_l_o_m_r_åd_e_ _s_a_m_f_u_n_n_:_ _

Vakant stillingshjemmel vedlikeholdsleder bygg og eiendom/ byggdrift inndras.

Vakant stillingshjemmel fagarbeider teknisk drift inndras.

Organisasjonen tilpasses.

Det fremmes forslag om reduksjon av ytterligere 100 % fast stilling innen kommunalområdet, fortrinnsvis ledende stillinger. Det er ikke aktuelt å redusere stillinger innen renhold.

Vakt, tillegg og overtidsordninger gjennomgås og revideres. Arbeidet presenteres for formannskapet.

Reduksjon kr. 2.000.000

4_._ _T_i_l_t_a_k_s_p_a_k_k_e_ _T_o_n_s_t_a_d_ _S_k_u_l_e_:_ _

Det utarbeides en tiltakspakke for å sikre og videreutvikle et godt tilbud og gode arbeidsvilkår for elever og ansatte. Tiltakspakken skal som minimum inneholde rekrutteringstiltak og miljøfremmende tiltak for både ansatte og elever.

Begrunnelse: Tiltakspakken er rettet mot Tonstad skule fordi en har hatt flere lærere som har sluttet og flere flyktninger i klassene.

Tidligere utlysning av lærerstillinger, avtaler om rekruttering av personell under utdannelse mot bindingstid, ressursforskyvning fra stab til målrettet arbeid for å øke trivsel og kvalitet, lønnspolitiske tillegg for funksjoner spilles inn som tema som bør vurderes. Tiltak kan iverksettes løpende og bør iverksettes raskt.

Økning kr. 1.500.000

5_._ _O_v_e_r_g_a_n_g_s_o_r_d_n_i_n_g_/_ _p_r_øv_e_o_r_d_n_i_n_g_ _m_o_b_i_l_ _h_e_l_s_e_h_j_e_l_p_:_ _

Merknad: Fra 1.1. 2024 overtas ambulansetjenesten av PTSS Helse sør. Det er ikke utstedt garantier for at ambulansestjenesten i Sirdal vil opprettholdes med samme kvalitet. Helsehjelp når en trenger det er viktig.

Innen 1. juni 2024 skal KD kunne i driftsette en forsterket kommunal helsehjelp i form av mobil utrykningsenhet, som skal kunne fange opp og sikre innbyggere og tilreisende helsehjelp i hele kommunen.

Ordningen evalueres innen 1. års drift. Økning kr. 1.300.000

6_._ _T_i_l_s_k_u_d_d_ _t_i_l_ _l_a_g_ _o_g_ _f_o_r_e_n_i_n_g_e_r_ _øk_e_s_:_ _

Fordelingen av økningen mellom lag og foreninger i kommunen skal hensynta antallet medlemmer, og målrettet søke å jevne ut forskjeller for kostnader mellom de ulike lag og foreninger innen samme idrett. Økning kr. 250.000

7_._ _H_e_i_m_e_s_o_m_m_a_r_ _2_0_2_4_ _

Konseptet videreføres Økning kr. 400.000

8_._ _S_k_o_l_e_m_a_t_ _i_n_n_f_ør_e_s_ _i_ _S_i_r_d_a_l_s_k_o_l_e_n_ _f_r_a_ _h_øs_t_e_n_ _2_0_2_4_ _

Ordningen ønskes primært levert av privat næringsliv, 3 dager i uken.

Økning kr. 1.000.0000

Eventuelle investeringsbehov i denne sammenheng dekkes under investerinsgsramme gitt O/L.

9. En gjennomgang av kommunal bygningsmasse og kommunale veier skal gjennomføres.

Sak fremlegges formannskap innen april.

10. Regelverk for boligtilskudd gjennomgås og revideres, saken legges frem til behandling senest innen april.

11. Kartlegge muligheten for kjøp av prestegården på Finsnes/Tonstad

12. Det iverksettes tiltak for å øke kvaliteten på saksforberedelse og saksfremstilling for folkevalgte organer. Dagens mal revideres. Økt fokus på presisjon av fakta fremstilling, handlingsrom og klart, tydelig og enkelt språk.

13. Inndekning ved reduksjon av mindre forbruk.