Home>Front>Regionen støvsuget for lærere
Et bilde som inneholder klær, person, computer, Menneskeansikt Automatisk generert beskrivelse
Front Nyhet Nyhet forts.

Regionen støvsuget for lærere

Lister-regionen er støvsuget for lærere. Nå er det virkelig kamp om ressursene blant kommunene, sa Elisebeth Åvesland, kommunalsjef, oppvekst og levekår, i Sirdal kommune.

Torsdag presenterte hun tilstandsrapport for grunnskolen og voksenopplæringen i Sirdal kommune for kommunestyret.

  • Vi har hatt god tilgang på lærere fram til 2023, men nå er det mange som har sluttet. Vi har nådd en smertegrense, sier Åvesland.

Sammenligner vi kostnader og lønn pr elev, er Sirdal helt på topp.

  • Sirdal bruker 193.397 kroner pr elev. Lønn pr elev utgjør 158.329 kroner.
  • Kvinesdal 159.384 kroner pr elev og lønn pr elev er 122.128 kroner.
  • Flekkefjord 144.626 kroner pr elev og lønn pr elev er 119.429 kroner.
  • Farsund 131.920 kroner pr elev og lønn pr elev utgjør 107.205 kroner.

Foto: Kommunalsjef oppvekst, Elisebeth Åvesland.

Et bilde som inneholder tekst, skjermbilde, Plottdiagram, line

Automatisk generert beskrivelse

Elevmassen for sirdalskolen går nedover som også påpekt i Folkehelsebildet for Sirdal.

Lærertetthet vurderes som god i Sirdal, og skolene har et godt grunnlag for god oppfølging av elevenes læring og utvikling. Sirdal kommune oppfyller lærernormen satt av sentrale myndigheter. Normen styrer hvor høy lærertettheten skal være på hovedtrinnene. Det vil si 15 elever på 1.- 4. trinn sett under ett, 20 elever på 5.-7. trinn og 20 elever på 8.-10. trinn sett under ett.

Annonse

1.-4. klasse lærertetthet 9,4

5.-7. klasse lærertetthet 11,89

8.-10. klasse lærertetthet 12,82

Nasjonale prøver

5. trinn: Særlig store utslag vil dette gi når vi deler resultatene mellom jenter og gutter. Vi velger allikevel å ta dette med, da det kan vise oss en tendens i forholdet mellom jenter og gutters læring for femte trinn i Sirdal kommune. I regning skårer elevene tett under nasjonalt snitt, med 49 poeng. Dette er en svak økning fra fjoråret. Lesing vurderes som en nøkkelferdighet for læring i skolen. Det er viktig at elevene blir så gode lesere som mulig, elevene skårer på nasjonalt snitt (50). Engelsk har vært en prøve hvor elever i Sirdal har skåret relativt lavt over tid. Årets prøver viser en totalskår rett under nasjonalt snitt, med 49 poeng.

8. trinn: I lesing på 8. trinn skårer elevene i Sirdal over nasjonalt snitt med 52 skalapoeng, og det er få som presterer på de to laveste mestringsnivåene. Det skiller kun ett skalapoeng mellom jenter (53) og gutter (52), men en relativt høy andel jenter på mestringsnivå to. Engelskresultatet ligger rett under landssnittet med 49 skalapoeng. Totalt sett er det liten forskjell mellom jenter og gutter, slik det også er på nasjonalt nivå. I regning skårer elevene i Sirdal rett over snitt, med 51 skalapoeng. Det er totalt sett få elever på de to laveste nivåene og øverste mestringsnivå.

9. trinn: I lesing skårer elevene på niende trinn 56 skalapoeng, som er godt over nasjonalt snitt. Det er ingen elever på laveste mestringsnivå og en relativt høy andel på øverste mestringsnivå. Forskjellen mellom gutter og jenter er på hele fem skalapoeng, der jentene skårer 58 poeng mot guttenes 53 poeng. Begge kjønn skårer godt over nasjonalt snitt. Utviklingen i lesing for disse elevene har gått fra 50 poeng på femte og åttende trinn til 56 poeng på niende trinn. Dette er en positiv utvikling.

Et bilde som inneholder tekst, utendørs, sort og hvit, tre

Automatisk generert beskrivelse