Home>Nyhet>Lovlighetskontroll sendes Statsforvalteren
Nyhet Nyhet forts.

Lovlighetskontroll sendes Statsforvalteren

Flertallet i Sirdal kommunestyre (11 medlemmer) gikk torsdag inn for å opprettholde vedtaket fra budsjettdebatten 30. november om å inndra tre stillinger. Mindretallet på åtte (Sp og Krf) gikk inn for å omgjøre vedtaket. Dermed går saken til Statsforvalteren for å sjekke lovligheten av vedtaket.

Tre medlemmer av kommunestyret har bedt om en lovlighetskontroll som gjelder tre stillinger som ble inndratt. Klagerne hevder at det er kommunedirektøren som har det løpende personalansvaret ifølge kommuneloven, ikke kommunestyret.

Kåre Todnem, Kari Kvæven og Siri Fidjeland, alle Senterpartiet, ønsker lovlighetskontroll om tre stillinger som ble inndradd i vedtaket. Gjelder:

  • Vedlikeholdsleder bygg og eiendom/byggdrift.
  • Fagarbeider teknisk drift.
  • Ytterligere 100 prosent fast stilling innen kommunalområdet, fortrinnsvis ledende stillinger.

Ordfører Jonny Liland (ap) hadde en lengre begrunnelse hvorfor de mener vedtaket kan opprettholdes. Under avstemmingen fikk Arbeiderpartiet med seg Høyre, Fremskrittspartiet og Venstre.

Etter kommunestyrets behandling av saken, blir den videresendt til Statsforvalteren som skal ta stilling til om vedtaket:

  1. har et lovlig innhold
  2. er truffet av noen som har myndighet til å treffe et slikt vedtak
  3. har blitt til på lovlig måte

Foto: De som ber om lovlighetskontroll er Kari Kvæven (fra venstre), Siri Fidjeland og Kåre Todnem, alle Senterpartiet.

Annonse