Home>Front>Må betale 24 millioner ekstra
Et bilde som inneholder utendørs, person, Menneskeansikt, smil Automatisk generert beskrivelse
Front Nyhet Nyhet forts.

Må betale 24 millioner ekstra

Soleiknuten Hyttegrend AS og Soleiknuten Eiendom AS tapte sluttoppgjørstvisten mot Lindland Maskin fra Lyngdal. Dermed må Laila Helleberg, grunneier og hytteutbygger på Sinnes, betale motparten 24 millioner kroner samlet. Soleiknuten tapte på de fleste punkter.

Tvistesaken var oppe i Sør-Rogaland Tingrett, Egersund, sju dager i november. Dom ble forkynt på mandag. Der ble Soleiknuten dømt til å betale 14,6 millioner kroner pluss merverdiavgift, renter og motpartens advokatregning på 2 millioner kroner. Aftenbladet omtalte saken først.

Omtvistet beløp var 9.058.267 kroner, men Lindland fikk medhold i 8.780.452 kroner. I tillegg fikk Lindland 5.886.443 kroner for tilbakeholdt beløp. Totalt 14.666.895 kroner. Soleiknuten hadde et motkrav for det omtvistede beløp på 6.316.359 kroner. Her fikk Soleiknuten medhold i 59.000 kroner.

Arkivfoto: Laila Helleberg tapte sluttoppgjørstvisten mot Lindland Maskin.

Et bilde som inneholder utendørs, himmel, plante, fjell

Automatisk generert beskrivelse

Omfattende og krevende utbygging av vei til hyttefeltet Soleiknuten.

Lindland har fått medhold i det vesentlige og har dermed vunnet saken. Etter hovedregelen i tvisteloven § 20-2 første ledd har Lindland derfor krav på full erstatning for sine sakskostnader fra motparten. Retten har ikke vært i tvil om resultatet, og det foreligger heller ingen andre grunner for å frita Soleiknuten for erstatningsansvaret i medhold av tvisteloven § 20-2 tredje ledd.

Annonse

Saken gjelder sluttoppgjørstvist etter utført og overlevert grunnentreprise. Entreprisen gjelder opparbeidelse av infrastruktur (vei, vann og kloakk) til et nytt hyttefelt ved Soleiknuten, vis a vis Ålsheia skitrekk. Entreprenøren krevde vederlag for kontrakts- og endringsarbeider. Byggherren hadde innvendinger til vederlagets størrelse og hadde reist motkrav med krav om dagmulkt for forsinkelser ved overlevering og erstatning for anførte mangler ved entreprenørens ytelse.

Entreprisen gjaldt etablering av 108 hytter, samt for sju eksisterende hytter og sju eksisterende tomter. Deler av VA-anlegget skulle overdras til Sirdal kommune ved ferdigstillelse.

Et bilde som inneholder utendørs, himmel, sky, vei

Automatisk generert beskrivelse

Fin vei opp til Soleiknuten Hyttegrend.

Det fremgår av tilbudsgrunnlaget at byggetrinn 1 inkluderte følgende på overordnet nivå: Opparbeidelse av 3,6 km vei, 7 500 m2 parkering og 3,8 km skiløype, legging av 3,5 km VA-grøfter med 55 kumgrupper, etablering av 600 meter støttemur, 1 000 meter rekkverk, to betongkulverter, en skibro, 12 200 m3 forsterkningslag og 2 500 m3 bærelag, fjerning av 7 600 m2 jordmasser samt sprenging og flytting av 27 000 m3 fjell. Det var dessuten estimert et fyllingsbehov på 14 000 m3.

Samlet kontraktssum for byggetrinn 1 utgjorde kr 33. 939. 990 eks. mva. Det ble i kontrakten fastsatt en frist for å løse ut opsjon for byggetrinn 2, men denne ble aldri tiltrådt av Soleiknuten. Kontrakten ble undertegnet 3. mai 2019.

Tingrettsdommer, Ragnhild Pedersen og to meddommere har vedtatt dommen enstemmig. Advokat Johan Arne Helgø hos Haver representerte Soleiknuten, mens advokat Ellen Cecilie Mostad i Tindved var engasjert for Lindland Maskin.

Styret for selskapene i Soleiknuten behandler og gjennomgår nå dommen.

Et bilde som inneholder utendørs, tre, himmel, plante

Automatisk generert beskrivelse

Skibro ble bygget på toppen av den nye veien.

Et bilde som inneholder utendørs, hjul, kjøretøy, Landkjøretøy

Automatisk generert beskrivelse

Denne veien, med bom, har skapt en del bryderi og det måtte forlik til mot noen gamle og nye hytteeiere på nabotomtene.