Home>Front>Flyktningesak er utsatt
Et bilde som inneholder Menneskeansikt, person, klær, Pensjonist Automatisk generert beskrivelse
Front Nyhet Nyhet forts.

Flyktningesak er utsatt

Politiske utvalg, sammen med formannskap og kommunestyre i Sirdal, utsatte i forrige uke saken om bosetting av ukrainske flyktninger. Kommunen er anmodet om bosetting av 30 flyktninger, mens innstillingen fra kommunedirektøren er på 20. De to siste årene er det bosatt 51 flyktninger i Sirdal.

Saken ble utsatt i formannskapet og der ble kommunedirektøren utfordret til å utrede mulighetene for bedre intrigering og til å få folk i arbeid.

  • Transportmuligheter utredes og tilrettelegges (samordning skoleskyss, bestillingsrute, svipp og annet).
  • Jobb-/aktivitetsmuligheter utredes, gjerne i samarbeid med Sirdal Næringsforening/Sirdal Bondelag.
  • Kommunens egen rolle som oppdragsgiver/arbeidsgiver opplyses.
  • Undersøke mulighetene for å sette krav/ønske om at flyktningene har sertifikat.

Saksutredningen må også beskrive og redegjøre for konsekvensene av et mottak av det antallet flyktninger som anbefales, samt hvilke tiltak som må iverksettes fra kommunens side for å kunne levere et tjenestetilbud til innbyggerne tilsvarende dagens. Det innebærer også å beskrive behovet for økte ressurser innenfor de ulike enheter og mulighetene for å kunne rekruttere den ønskede kompetanse.

Lars Audun Fodstad foreslo i eldrerådet at det kollektive transporttilbudet i kommunen bør bedres, både av hensyn til bosetting og integrering av flyktninger og for befolkningen ellers, ikke minst de eldre. Det bør også vurderes om kommunale boliger på Fintlandsmoen, som har stått ledig i lang tid, kan brukes.

Foto: Lars Audun Fodstad i Eldrerådet etterlyste bedre kollektivtilbud for transport i kommunen.

Et bilde som inneholder person, klær, Menneskeansikt, poloskjorte

Automatisk generert beskrivelse

Flyktningekoordinator, Christian Eik.

Annonse

Eldrerådet støttet forslaget om bosetting av 20 flyktninger. Det samme gjorde rådet for personer med funksjonsnedsettelser, sammen med ungdomsrådet.

I utvalg for oppvekst og levekår var det fire stemmer for bosetting av 20, mens Senterpartiet anmodet om 30 flyktninger.

Når det gjelder tjenestene i kommunen er det ledig kapasitet ved barnehagene, og begge grunnskolene har kapasitet til å ta imot flere elever. Voksenopplæringen har også god kapasitet.

Flyktningekoordinator skal anskaffe boliger og møblere disse i samarbeid med NAV, før flyktningene ankommer til kommunen. Deretter vil den enkelte flytning som hovedregel overta leieforholdet.

Mottak av nye flyktninger krever også mye tid og ressurser av legetjenesten. Psykiske helsetjenester har et tett samarbeid med voksenopplæringen hvor det tilbys veiledning til ansatte gjennom kommunens digitale psykolog. Det tilbys samtaler til flyktningene som ønsker det.

Et bilde som inneholder utendørs, hus, konstruksjon, eiendom

Automatisk generert beskrivelse

Kommunen anmodes om å øke antall flyktninger fra dagens 51 som har kommet de to siste årene.