Home>Front>Kommunen frifunnet i erstatningskrav
Et bilde som inneholder utendørs, tre, fjell, vann Automatisk generert beskrivelse
Front Nyhet Nyhet forts.

Kommunen frifunnet i erstatningskrav

Sirdal kommune er i Sør-Rogaland Tingrett frifunnet for erstatningskravet fra E. Haukelid Holding AS, som har påberopt at kommunen kan selge boligtomter i Knausane boligfelt på Tonstad til sterkt subsidiert pris på 500.000 kroner pr tomt. I tillegg får kjøperne kommunal boligstøtte til 300.000 kroner. Haukelid tapte saken og må i tillegg betale saksomkostninger til kommunen på 575.217 kroner. Kommunen vant dermed saken.

16. juni 2011 endret kommunestyret i Sirdal dagjeldende støtteordning for boligbygging. Kommunen hadde tidligere solgt boligtomter til en sterkt subsidiert pris på 55.000 kroner, uavhengig av beliggenhet og beskaffenhet. Endringene innebar at kommunen i stedet ville tilby en gunstig finansiering, gjennom et rente og avdragsfritt lån og selge kommunale boligtomter til selvkostpris.

Ett av formålene med endringene var å stimulere til utvikling av et privat tilbud av boligtomter. I vedtaket heter det at fremtidig støtteordning knyttes til finansiering og ikke til utgiftsdekning eller direkte subsidiering. Dette innebar at den økonomiske støtten gis gjennom et rente- og avdragsfritt lån som avskrives over 10 år. Finansiell støtte til boligbygging i kommunen var i 2011 begrenset oppad til 400.000 kroner. Fra 1. juli 2013 ble satsen redusert til 350.000 kroner og fra 1. januar 2014 til 300.000 kroner.

Vedtaket fra 2011 gjorde det mulig å selge tomter i konkurranse med kommunen. Saken som ble brakt inn for retten gjelder endringen i vedtak fra 2. februar 2023 om prising av kommunale tomter i Knausane boligfelt.

Haukelid utviklet Deknen boligfelt med 13 tomter. Seks tomter er solgt. Kommunen fikk kjøpt Knausane boligfelt i 2021 for ti millioner kroner. Boligfeltet ble redusert fra 90 til 68 tomter for å gi plass til en ny fotballhall.

2. februar 2023 vedtok kommunestyret med 10 mot 9 stemmer å selge en tomt til 500.000 kroner. I tillegg fikk de som kjøpte tomt kommunal boligstøtte på 300.000 kroner.

Annonse

Dette var da en endring av boligpolitikk og støtteordning fra 2011, da tomtekjøp fra kommunen eller privat ble likestilt. I 2023 ble nye regler vedtatt, slik at tomtene kunne selges for sterkt subsidierte priser.

Foto: Dekning Boligfelt ligger like ved fylkesvei 42, ved siden av elva Sira der Tonstadbrua krysser elva.

Et bilde som inneholder utendørs, tre, fjell, vann

Automatisk generert beskrivelse

Utsikt fra Deknen boligfelt mot Sirdalsvatnet. FV 42 til venstre.

Rettens vurdering

I saken, er det ut over Haukelids forklaring om egen oppfatning, ingen holdepunkter i bevisene for at kommunen hadde bundet seg overfor saksøker til å ikke fravike boligpolitikken som ble vedtatt i 2011. Saksøker har ikke fremlagt noen form for skriftlig dokumentasjon, og heller ikke tilbudt vitneførsel, som underbygger slik avtale eller ensidig tilsagn.

Retten konkluderer etter dette med at Sirdal kommune ikke har opptrådt urettmessig overfor saksøker ved å ha handlet i strid med avtale eller ensidig tilsagn.

Høyesterett har i flere dommer gitt uttrykk for at det kan oppstå situasjoner der det offentlige vil bli erstatningsansvarlig for tap som oppstår fordi en part ikke får oppfylt sine forventninger til et vedtak. Det finnes likevel få eksempler på at ansvar er blitt ilagt.

Retten konkluderer med; Saksøker har ikke sannsynliggjort at kommunens myndighetsutøvelse har vært urettmessig. Kravet om erstatning fører derfor ikke frem.

Saksøker E. Haukelid Holding AS hadde advokat Solveig Løhaugen, Wigemyr & CO, mens kommunens advokat var Per Andreas Bjørgan.

Tingrettsdommer var Ragnhild Pedersen.