Home>Arkiv>Oppgradering av 22 hotellrom
Et bilde som inneholder vase, innendørs, vegg, person Automatisk generert beskrivelse
Arkiv

Oppgradering av 22 hotellrom

Det kommunale eiendomsselskapet Sirdal Promenade KF, ønsker nå å oppgradere de 22 hotellrommene i Sirdalsvatnet Hotel. Det er ønskelig å frigi fem millioner kroner fra kraftvitensenter-avtalen fra 6. august 2021 (18,9 millioner kroner innbetalt) mellom Tonstad Vindpark AS og Sirdal kommune. Midlene er satt av til kraftvitensenter og tilhørende infrastruktur.

19. januar i fjor inngikk Sirdal kommune avtale med Sira-Kvina Kraftselskap om kjøp av messebygningen og grunn som første steg på å realisere den påtenkte kraftvitensenteret på Tonstad. Samme dato ble det inngått leieavtale med SV Drift og Catering AS om drift av messebygningen. Det selskapet eies av Kamil Szuster, Kristian Tronstad og Tommy Kvello.

Foto: Messebygget til høyre ligger flott til ved Sirdalsvatnet.

Et bilde som inneholder vase, innendørs, vegg, person

Automatisk generert beskrivelse

Tommy Kvello i den nye resepsjonen.

Kommunedirektør Aud Sunniva Fuhr er styrets leder i Sirdal Promenade KF, mens kommunalsjef økonomi Siv Ragnhild Bjerga er daglig leder. Selskapet ble etablert 23. mars 2023 og formålet er; «kjøp, salg, utvikling, drift, utleie og investering i fast eiendom, samt finansiering av dette, samt alt hva som hermed står i forbindelse». Ved etableringen av selskapet ble det satt av én million kroner til oppgradering og tilpasninger, hvor prioriteringen var å imøtekomme kravene om universell utforming.

Styret har delt anbudet inn i faser som følgende:

Annonse

Fase en er fullført:

 • Kjøp av messebygning av Sira-Kvina Kraftselskap – 1.000.000 kroner.
 • Inngå leieavtale med driftsselskap, 396.000 kroner i årlig leieinntekt.
 • Oppgradering for å møte universell utforming, samt oppgradering av restaurant og inngangsområde:
  • Totalentreprise Bico 1.043.997 kroner.
  • Elektroarbeid 14.328 kroner
  • HC-toalett 104.889 kroner
 • Leietakers bidrag til oppgradering – 450.000 kroner til disposisjon

I tillegg har leietaker investert for ca. 2.000.000 kroner i anlegg, inventar og driftsløsøre.

Samlet har Sirdal Promenade KF investert 2.163.214 kroner i eiendommen.

Et bilde som inneholder person, klær, Menneskeansikt, utendørs

Automatisk generert beskrivelse

Avtalene ble undertegnet i januar og mars i 2023 mellom Tommy Kvello, driftsselskapet, Magne Bratland, Sira-Kvina Kraftselskap og ordfører Jonny Liland i Sirdal kommune.

Neste fase 2, er oppgradering av 22 hotellrom. På grunnlag av stor aktivitet i kommunen kan det være potensiale for kapasitetsutvidelse. Styret i eiendomsselskapet vil etablere en utviklingsplan til fase 3.

Restauranten åpnet for allmennheten i oktober 2023. Rommene er fortsatt ikke tilgjengelig for allmenn leie, men forbeholdt Sira-Kvina kraftselskap. For å kunne gå videre med fase 2 og 3 trenger eiendomsselskapet tilførte midler.

Formannskapet og kommunestyret i Sirdal skal torsdag ta stilling til om de godkjenner at fem million kroner av kraftviten-pengene tilhørende infrastruktur frigis til Sirdal Promenade KF for utvikling av eiendommen.

Har brukt over tre millioner

Det er satt av midler til etablering av kraftvitensenter med tilhørende infrastruktur i en forliksavtale med Tonstad Vindpark AS. Det er til nå betalt inn 18,9 millioner kroner til prosjektet.

 • 2020: kroner 13.500.000
 • 2021: kroner 1.000.000
 • 2022: kroner 2.611.780
 • 2023: kroner 1.790.476

Av disse er 1.997.901 kroner brukt i 2022 og 1.146.030 kroner brukt i 2023 til prosjektet kraftvitensenter med tilhørende infrastruktur og treningssenter.

Fra og med 2024 til 2032 skal Tonstad Vindpark innbetale ytterligere 8,22 millioner kroner (som også skal indeksreguleres). Sirdal kommune er forpliktet av avtalen til å holde fremdrift i prosjektet kraftvitensenter med tilhørende infrastruktur.

Et bilde som inneholder vindu, møbler, Kjøkken- og spisebord, innendørs

Automatisk generert beskrivelse

Fra restauranten er det en unik utsikt over Sirdalsvatnet.

Kommunedirektørens vurdering

Første fase av oppgradering er fullført. Dette har resultert i en moderne restaurant og resepsjon i messebygningen samt at kravene om universell utforming er møtt. Eiendomsselskapet har investert en million kroner i kjøp av messebygningen og 1.163.214 kroner i oppgradering og tilpasning. Av disse bidrar driftsselskapet med 450.000 kroner i eiendomsselskapet som står til disposisjon til oppgradering. I årlig leieinntekt får eiendomsselskapet 396.000 kroner. Det vil si at pr dags dato sitter eiendomsselskapet igjen med en avkastning på rett i underkant av 20 prosent på sin investering. Samtidig er verdien på bygningen økt etter oppgraderingen, i tillegg til investeringskostnadene som er tilført av driften.

Styret vurderer at en gjennomføring av fase to vil føre til ytterligere verdiøkning av både eiendommen og stedsutviklingen. Alle rom vil bli oppgradert, og det vil legge til rette for at større deler av tilbudet vil kunne benyttes av allmennheten.

Å investere ytterligere i eiendommen vil også innebære en viss risiko og utfordringer. Et prosjekt av dette omfanget kan være en kostbar prosess, og det kan gå noe lengre tid før prosjektet begynner å generere høyere avkastning. Det er også en risiko for endringer i markedet og endringer i forbrukernes preferanser som kan være vanskelig å måle på dette tidspunkt. Styret mener at disse utfordringene utgjør en liten risiko knyttet opp mot det totale bildet.

Et alternativ kan være å vente på at selskapet selv bygger opp egenkapital, men det anses å være en ugunstig og lite effektiv løsning. Det bes derfor om at det blir frigitt fem millioner kroner fra det som allerede er satt av til etablering av kraftvitensenter med tilhørende infrastruktur.