Home>Nyhet>Råd til å være rause med flyktninger
Et bilde som inneholder Menneskeansikt, klær, person, Lagdelt hår Automatisk generert beskrivelse
Nyhet

Råd til å være rause med flyktninger

Sirdal kommune kan ikke si nei til 30 flyktninger. Vi sitter på en gyllen topp her i landet. Folk trenger hjelp. Vi har kapasitet. Vi bør ta utfordringen. Vi har råd til å være rause, sa Kari Kvæven (sp) i Sirdal kommunestyre torsdag. Hun fikk bare med seg eget parti og Kristelig Folkeparti (8 stemmer). Flertallet støttet kommunedirektøren som anbefalte 10 personer.

Rolv Guddal (ap) var enig i at vi måtte være rause, men kommunen har ikke kapasitet og mulighet å tilby alle tjenestene.

Siri Fidjeland (sp) støttet sin partikollega. Hun etterlyste svar på transport- og jobbmuligheter. Skolene har også kapasitet. Nå er det nytt regelverk hvor hytter kan benyttes til boligformål for flyktninger.

Siri Ovedal (ap) mente saken var godt og grundig utredet på ny. Alle vil hjelpe og Arbeiderpartiet vil fortsette den linjen.

Rolf M. Hompland (krf) ville vise medmenneskelighet og motta 30 flyktninger. Det har vi kapasitet og råd til.

Ordfører Jonny Liland (ap) ville ikke at politikerne skulle så tvil om kommunedirektørens konklusjon. Vi har nå det største mottaket i Sirdals historie med 50 flyktninger de to siste årene.

Annonse

Politikerne i Sirdal fikk i februar anmodning fra IMDI om å ta imot 30 flyktninger i 2024. Da var det mest stemning for 20 blant politikerne, og saken ble utsatt. Kommunedirektøren ble utfordret til å se på mulighetene for bedre integrering og for å få folk i arbeid. Saksutredningen må også beskrive og redegjøre for konsekvensene av et mottak av det antall flyktninger som anbefales.

Virksomheter har fått mulighet til å utdype spørsmål om kapasitet/kapasitetsutfordringer i den enkelte virksomhet.

Manglende kollektivtilbud gjør det utfordrende å ta i bruk boliger utenfor sentrumsnære områder. Transportmulighetene følger skoletidene og dermed blir det begrenset med tilbud. Arbeidsmarkedet er også begrenset. Kommunen har et begrenset arbeidsmarked, noe som betyr færre tilgjengelige jobber som passer til flyktningenes kvalifikasjoner.

Både skolene og barnehagene har ledige plasser og kapasitet. Voksenopplæringen har også god kapasitet til å ta imot flere flyktninger. Den største utfordringen for voksenopplæringen sin del er flyktningenes psykiske helsetilbud og lokalene.

Det er krevende med bosetting av flyktninger, ikke bare på grunn av de store kulturelle forskjellene men også fordi mange har store helseutfordringer. Det er ressurs- og tidkrevende arbeid, kommunikasjonen må gå via tolk.

Det er store utfordringer knyttet til å etablere nok sentrale boliger i en fornuftig prisklasse. Kommunen er avhengig av å skaffe boliger til en pris som gjør at flyktningene kan betale husleien med de midler de får fra sin deltakelse i introduksjonsordningen. Det er få av de som bosettes som har sertifikat og enda færre som disponerer bil.

Konklusjon

Kommunens totale kapasitet er påvirket av at vi over to år har hatt en stor bosetting av ordinære flyktninger sett i forhold til kommunens innbyggertall. Sammenholdt med tilgjengelige boliger og kapasitetsutfordringer i legetjenesten og øvrige helsetjenester, fører dette til at det ikke anbefales å imøtekomme anmodningen fra IMDI fullt ut. Sirdal kommune har ut fra dagens kapasitet mulighet til å bosette 10 flyktninger i 2024.

Foto: Kari Kvæven (sp).