Home>Nyhet>Reduserer til 10 flyktninger
Et bilde som inneholder utendørs, hus, konstruksjon, eiendom Automatisk generert beskrivelse
Nyhet

Reduserer til 10 flyktninger

Politikerne i Sirdal fikk i februar anmodning fra IMDI om å ta imot 30 flyktninger i 2024. Da var det mest stemning for 20 blant politikerne, og saken ble utsatt. Forslaget til politikerne er nå 10 flyktninger, ut fra dagens kapasitet og muligheter. Politikerne skal behandle saken på ny i formannskap og kommunestyre torsdag.

Saken ble utsatt og kommunedirektøren ble utfordret til å se på mulighetene for bedre integrering og for å få folk i arbeid. Saksutredningen må også beskrive og redegjøre for konsekvensene av et mottak av det antall flyktninger som anbefales.

Virksomheter har fått mulighet til å utdype spørsmål om kapasitet/kapasitetsutfordringer i den enkelte virksomhet.

Manglende kollektivtilbud gjør det utfordrende å ta i bruk boliger utenfor sentrumsnære områder. Transportmulighetene følger skoletidene og dermed blir det begrenset med tilbud. Arbeidsmarkedet er også begrenset. Kommunen har et begrenset arbeidsmarked, noe som betyr færre tilgjengelige jobber som passer til flyktningenes kvalifikasjoner.

Både skolene og barnehagene har ledige plasser og kapasitet. Voksenopplæringen har også god kapasitet til å ta imot flere flyktninger. Den største utfordringen for voksenopplæringen sin del er flyktningenes psykiske helsetilbud og lokalene.

Det er krevende med bosetting av flyktninger, ikke bare på grunn av de store kulturelle forskjeller men også fordi mange har store helseutfordringer. Det er ressurs- og tidkrevende arbeid, kommunikasjonen må gå via tolk.

Annonse

Det er store utfordringer knyttet til å etablere nok sentrale boliger i en fornuftig prisklasse. Kommunen er avhengig av å skaffe boliger til en pris som gjør at flyktningene kan betale husleien med de midler de får fra sin deltakelse i introduksjonsordningen. Det er få av de som bosettes som har sertifikat og enda færre som disponerer bil.

Konklusjon

Kommunens totale kapasitet er påvirket av at vi over to år har hatt en stor bosetting av ordinære flyktninger sett i forhold til kommunens innbyggertall. Sammenholdt med tilgjengelige boliger og kapasitetsutfordringer i legetjenesten og øvrige helsetjenester, fører dette til at det ikke anbefales å imøtekomme anmodningen fra IMDI fullt ut. Sirdal kommune har ut fra dagens kapasitet mulighet til å bosette 10 flyktninger i 2024.

Foto: Administrasjonen anbefaler å bosette 10 flyktninger.