Home>Front>500.000 kroner i boligstøtte
Et bilde som inneholder utendørs, himmel, snø, tre Automatisk generert beskrivelse
Front Nyhet Nyhet forts.

500.000 kroner i boligstøtte

Eier av ny bolig i Sirdal kommune kan innvilges et rente- og avdragsfritt lån fra kommunen begrenset oppad til 500.000 kroner for søkere under 40 år, og 400.000 kroner til søkere over 40 år. Flertallet (h, sp, krf) i formannskapet vedtok dette torsdag. Kommunestyret skal behandle forslaget og revidering av reglement for finansiell støtte til boligbygging i kommunestyret i maimøtet.

Formålet med revideringen er å bidra til økt boligbygging og bosetting i kommunen. Den store omlegging av regelverket skjedde i 2011. Da ble all støtte samlet i ett regelverk. Bakgrunnen for omleggingen til dagens ordning var et ønske om å gjøre kommunal støtte til boligbygging mest mulig lik for all boligbygging i hele kommunen. Før dagens ordning ble kommunale tomter solgt til subsidierte priser, og støtten ble gitt til spredt bosetting utenom områder med kommunale boligfelt.

Foto: Boligstøtten gjelder ikke for boliger på Myraleitet boligfelt. Foto: Eiendomsmegler 1.

Et bilde som inneholder utendørs, himmel, snø, tre

Automatisk generert beskrivelse

Boliger som bygges på Myraleitet boligfelt får ikke økonomisk byggestøtte. Foto: Eiendomsmegler 1.

Søkere berettiget til støtte, kan i tillegg ytes støtte oppad til 150.000 kroner. Tilskudd tilsvarende 90 prosent av dokumenterbare utgifter betalt Sirdal kommune i form av avgifter og gebyrer i forbindelse med etableringen av ny bolig, adkomstvei og tilhørende garasje. Samme gjelder for nødvendige utgifter knyttet til flom og rassikringsutredninger som er gjennomført for å etablere boligen, adkomstvei eller garasje. Forslaget fra Jonny Liland (ap) ble enstemmig vedtatt.

I dette forslaget omfattes ikke vedtaket for Knausane og Myraleitet boligfelt. Tomtene i Knausane selges for 500.000 kroner og der gis et rente- og avdragsfritt lån på 300.000 kroner.

Annonse

Låneordningen gjelder kun oppføring eller kjøp av ny bolig. Søknaden må sendes inn til kommunen innen ett år etter skriving av ferdigattest eller innflytting. Søkers alder på søknadstidspunkt er tellende dato.

Bruken av støtten har variert mye fra år til år. Totalt er det blitt utbetalt, i perioden 2012 – 2023, 18.072.500 kroner til 57 mottakere. Av de 57 mottakerne er ni støtte til kjøp av leilighet og 48 til bygging av ny enebolig.

Til kommunestyremøtet i mai skal det vurderes om renoveringer av boliger eller endringer gjennom påbygg, påbygg med nye boenheter eller liknende skal være omfattet av et eventuelt annet regelverk. Både Valle og Bykle kommuner har egne regelverk for å gi støtte til slik byggeaktivitet. Det å rehabilitere og oppgradere eksisterende hus er en miljø- og arealeffektiv måte å sikre gode bosteder på. Derfor er det i alternativ forslag til vedtak lagt inn et tilleggspunkt om at «Det skal settes i gang arbeid med å lage et regelverk for støtte til kjøp/renovering av eldre boliger.»