Home>Arkiv>Betydningen av egenberedskap
Et bilde som inneholder klær, Menneskeansikt, person, rutet Automatisk generert beskrivelse
Arkiv

Betydningen av egenberedskap

ROS Agder (risiko- og sårbarhetsanalyse) ble lagt frem tirsdag under Kristiansandskonferansen – et møtested for samfunnssikkerhet på Sørlandet. En tilfredsstillende egenberedskap blir stadig viktigere for både kommunene, næringslivet og befolkningen for øvrig.

Et mer alvorlig trusselbilde

  • Å sørge for befolkningens sikkerhet er statens viktigste oppgave. Den sikkerhetspolitiske situasjonen som utspiller seg i Europa viser at Agder er høyst relevant i et nasjonalt perspektiv, sier statsforvalter Gina Lund.

I henhold til Etterretningstjenestens trusselvurdering for 2024 står Norge «overfor et mer alvorlig trusselbilde enn på flere tiår». For NATO har Sør- og Midt-Norge nå blitt viktigere for evnen til å gjennomføre operasjoner i Østersjøregionen. Sveriges og Finlands inntreden i NATO gir sterkere tilstedeværelse fra NATO i Norden og økt aktualitet for Sør-Norge, med hensyn til logistikk og trafikken gjennom Skagerrak.

Agders komparative fortrinn

  • Statsforvalteren har ansvar for samordning av arbeidet med samfunnssikkerhet og beredskap i fylket. Dette ansvaret tar vi på største alvor. Agder er stort nok til å inneha den kompetansen vi trenger, og samtidig lite nok til å ha korte linjer mellom ulike aktører i frivillighet, næringsliv og offentlig sektor. Dette er et komparativt fortrinn for Agder, sier Lund, og minner om at Norge er et lite land hvor samhandling mellom aktører er sentralt for totalberedskapen.

Statsforvalteren vil bevisstgjøre befolkningen, frivilligheten, næringslivet og offentlig sektor om betydningen av en tilfredsstillende egenberedskap, og formidle at det kontinuerlig gjøres et analytisk arbeid knyttet til risiko og sårbarhet i regionen.

Annonse

  • For å trygge sikkerheten trenger vi oversikt og kunnskap om risiko. ROS Agder er en risiko- og sårbarhetsanalyse som er en systematisk fremgangsmåte for å kunne identifisere uønskede hendelser og analysere hvilke konsekvenser disse kan gi, forklarer seniorrådgiver Vegard Nicolaysen, som er prosjektleder for ROS Agder hos Statsforvalteren i Agder.

Må bedre egenberedskapen

Alle som har mulighet, bør nå være beredt til å klare seg selv i syv døgn. Flertallet av befolkningen er ikke godt nok forberedt på hendelser hvor bortfall av kritisk infrastruktur påvirker tilgangen til strøm, rent vann eller elektronisk kommunikasjon.

Offentlige virksomheter med kritiske samfunnsfunksjoner må ha helhetlig risikoforståelse og grunnberedskap. Statsforvalteren vil også bevisstgjøre relevante aktører om ressursene som næringslivet representerer i beredskapen.

Bekymret for utenforskap

De siste årene er tilliten til politikere og politiske institusjoner redusert. Denne tilliten er også skjevt sosialt fordelt. Grupper med dårlige levekår har systematisk lavere tillit enn resten av befolkningen. Agder har landets laveste sysselsettingsandel, og kommunene er sårbare for negativ utvikling i arbeidsmarkedet.

  • Levekårsutfordringer og utenforskap kan medføre økt risiko for radikalisering. At levekårsutfordringene omtales i ROS Agder viser alvoret i disse utfordringene, og illustrerer at det å bedre levekårene er viktig også i et sikkerhetsperspektiv. Disse utfordringene må adresseres i kommunenes helhetlige arbeid med samfunnssikkerhet, avslutter statsforvalter Gina Lund.

Foto: Statsforvalter Gina Lund.