Home>Front>Flaskehals skal utbedres i Byrkjedal
Et bilde som inneholder Flyfoto, kart, skjermbilde, fugleperspektiv Automatisk generert beskrivelse
Front Nyhet Nyhet forts.

Flaskehals skal utbedres i Byrkjedal

Byggestart for utbedring av fylkesvei 450 eller Hunnedalsveien, 250 meter før ankomst til Byrkjedalstunet, vil ikke komme i gang før høsten 2025. Planbeskrivelse og detaljregulering er nå oversendt Gjesdal kommune. De skal behandle reguleringsplanen og legge den ut til offentlig høring. Den vil etter planen være godkjent i tredje kvartal i år.

Reguleringsplanen er utarbeidet i nært samarbeid mellom Rogaland Fylkeskommune og Gjesdal kommune. Veistrekningen er en flaskehals og utbedringen skal finansieres av restmidler fra Gjesdalpakken, hvor innkreving av bomavgift ble avsluttet fra 15. februar i år.

Hensikten med planen er utbedring av dagens fylkesvei (450), for å øke fremkommelighet og trafikksikkerhet i planområdet. Dette innebærer breddeutvidelse av kjørebanen til 6,5 meter, utbedring av grøfter, sideområder og veiunderbygging.

Planområdet vil få nytt landskap, skjæringer, fyllinger og øvrig berørte arealer skal utformes slik at bygge- og anleggsområdet etter ferdigstillelse er godt tilpasset omkringliggende terreng.

Foto: Dette er en modell som viser hvordan fylkesvei 450 eller Hunnedalsveien vil bli når den 250 meter lange strekningen er utbedret.

Et bilde som inneholder kart, Flyfoto, fugleperspektiv, i luften

Automatisk generert beskrivelse

Dette flyfoto viser flaskehalsen hvor fylkesveien skal utbedres.

Annonse

Smal kjørebane

Strekningen har dårlig trafikksikkerhet og utfordringer med fremkommelighet på grunn av smal kjørebane. Hunnedalsveien har stor helgeutfart hele året. Møter mellom kjøretøy i uoversiktlig kurve kan være krevende og blir en flaskehals, særlig hvis større kjøretøy er involvert.

Prosjektet består av breddeutvidelse av kjørefelt, oppbygging av grøfter for håndtering av overvann, sikring av skjæringer og å bygge trafikksikkert sideareal. Utvidelsen av veien og sidearealene gjøres i veiens ytterkant, retning elvedalen.

Et bilde som inneholder utendørs, vinter, tre, vei

Automatisk generert beskrivelse

Smalt og uoversiktlig før du kommer til Byrkjedalstunet.

Flere alternativer for veiutbedringen har vært vurdert. Sårbar bygningsmasse fundamentert svært nært, og i samme fjell som veiskjæring i innersving, legger føringer på retning på veiutvidelse og rystelsesgrenser for sprengning.

Det skal monteres rystelsesmåler på butikken(«Ovalen») på Byrkjedalstunet, som er den mest sårbare bygningen.

Dette er en strekning som ikke har tilfredsstillende veibredde eller siktforhold i dag, og planforslaget legger til rette for å gjøre kjøreopplevelsen tryggere for alle type kjøretøy. Forslaget gir mulighet for å fjerne en flaskehals.

Det legges opp til veibelysning fra Byrkjedalstunet noen hundre meter til 80 km/t-sonen begynner igjen. Veien vil være åpen for trafikk under hele byggeperioden, men ved sprengninger kan det bli perioder med noe venting.

Langs Stølsbekk som fører ut i Byrkjedalsvatnet skal det bygges opp en stor og høy fylling med natursteinmur. I planforslaget er det beregnet et underskudd på masse på 7.600 kubikkmeter.

Bergnabben som ligger på yttersiden, vil bli beskåret i denne veiutvidelsen. Like før dette fjellet skal det anlegges en ny traktorvei ned til dyrket mark.

Da veibommen på Øvstabø ble stengt 15. februar i år, var det beregnet at det skulle være 35 millioner kroner i restmidler av Gjesdalpakken etter to år ekstra bompengeinnkreving. Kostnadene for dette prosjektet, fremgår ikke av detaljreguleringen av denne veiutbedringen.

Dette fjellpartiet som ligger på yttersiden, skal beskjæres for å utvide veien.

Et bilde som inneholder kart, tekst, atlas

Automatisk generert beskrivelse

Kart som viser veier, bekker, bygninger og reguleringsområdet avmerket med blå striper.