Home>Nyhet>Har fått seks pålegg fra Arbeidstilsynet
Et bilde som inneholder Menneskeansikt, person, klær, computer Automatisk generert beskrivelse
Nyhet Nyhet forts.

Har fått seks pålegg fra Arbeidstilsynet

Arbeidstilsynet har gitt Sirdal kommune seks pålegg om å følge opp forholdene for ansatte ved Litlemohagen bofellesskap på Tonstad. Svarfrist er 30. juni.

Litlemohagen bofellesskap ligger under kommunalområde Velferd i Sirdal kommune. Velferd er en av fire kommunalområder, hvorav de andre tre er oppvekst, samfunn og virksomhet, kvalitet- og økonomi. Hvert kommunalområde har en kommunalsjef. Kommunalområdet velferd er inndelt i tre virksomheter; institusjon, hjemmebasert omsorg og habilitering og mestring.

Litlemohagen bofellesskap er organisert under habilitering og mestring. Hver virksomhet har en virksomhetsleder. Denne organiseringen er ny av 2023. Tidligere var kommunen organisert med åtte enheter med enhetsledere, som igjen var underlagt

kommunedirektør.

Avisen Agder skrev om saken først.

I tilsynet ble vi gjort kjent med at Sirdal kommune fortsatt er i en pågående omorganiseringsprosess. Det kom frem at prosessen har vært krevende, både for ansatte og ledelse, delvis fordi prosessen har tatt lang tid, og fordi det har vært en opplevelse av manglende informasjon og medvirkning. Et eksempel som kom fram var ledelsesstruktur.

Annonse

Personalansvar

Fungerende avdelingsleder på Litlemohagen har vært avdelingsleder med personalansvar på boligen i fire år. Etter omorganiseringsprosessen er personalansvaret lagt til virksomhetsleder, og avdelingsleder har fagansvaret. Da tittel og ansvarsområdet ikke er fullstendig landet, fungerer avdelingsleder nå som «konstituert avdelingsleder».

Videre er det også uklarheter rundt verneområdene i kommunen. Det har blitt gitt tilbakemelding om at

verneområdene er for store, men dette er per tidspunkt enda ikke vurdert, og Arbeidstilsynet fikk oppgitt at verneområdene fortsatt er uklare. På tidspunktet for tilsynet var det ikke et verneombud på Litlemohagen, eller verneområdet boligen er en del av. I tilsynet kom det frem at det ble jobbet med å

finne aktuelle kandidater som verneombud.

Ikke kartlegging

Det er ikke foretatt systematisk kartlegging og risikovurdering av faktorer i arbeidet som kan gi muskel og skjelettplager, og det er ikke foretatt en systematisk kartlegging og risikovurdering av forhold i arbeidet som kan gi psykiske plager.

I tilsynet fikk tilsynet opplyst at særlig høye emosjonelle krav knyttet til arbeidet kan gi belastning. Videre kan det tidvis være fysisk krevende arbeid som enkelte stell og forflytning.

Jobbusikkerhet ble også trukket frem. Vi viser til veiledning gitt om risikovurdering under tilsyn. Selv om det per nå ikke utmerker seg noen spesielle forhold som kan øke risiko for skade eller sykdom, så er det hensiktsmessig å ta inn også

kunnskapsbaserte forhold fra deres bransje, så vel som erfaringsbaserte forhold.

Arbeidsgiver må forbedre virksomhetens kartlegging og risikovurdering ved arbeidssituasjoner som kan

medføre at arbeidstaker blir utsatt for vold, trussel om vold og uheldige belastninger som følge av

kontakt med andre. På denne bakgrunn skal arbeidsgiver utarbeide planer og iverksette tiltak for å redusere risikoen. Arbeidsgiver skal gjøre dette i samarbeid med arbeidstakerne, verneombud og

tillitsvalgte.

Per i dag opplever bofellesskapet ikke vold og trusler som en belastning i deres arbeidsmiljø. Vold og trusler er samtidig en kjent arbeidsmiljøfaktor innen helse og sosialtjenester. Av vernepleiere og pleie- og omsorgsarbeidere er det 27 % som rapporterer at det har blitt utsatt for vold og trusler.

Arbeidstakere hos bofellesskapet kan bli utsatt for vold og trusler og er derfor likevel pliktig til å gjennomføre kartlegging og risikovurderinger for vold og trusler i henhold til forskrift

om utførelse av arbeid, heter det i rapporten.

Pålegger opplæring og øvelse

Arbeidstilsynet pålegger arbeidsgiver å gi arbeidstakerne nødvendig opplæring og øvelse i forebygging og håndtering av vold og

trusselsituasjoner, samt i bruk av eventuelt sikkerhetsutstyr, slik at arbeidstakerne så langt det er mulig, er beskyttet mot vold og trussel om vold. Opplæringen og øvelsen skal gjentas og tilpasses

vesentlige endringer i risikovurderingen og ellers når det er nødvendig.

Bedriftshelsetjenesten skal bistå arbeidsgiver, arbeidstakerne, arbeidsmiljøutvalg og verneombud med å skape sunne og trygge arbeidsforhold.

Foto: Kommunedirektør Aud Sunniva Fuhr har øverste ansvar for at alle pålegg blir fulgt opp og besvart.