Home>Nyhet>Pålegg til skole og SFO etter tilsyn
Et bilde som inneholder tekst, skilting, Font, symbol Automatisk generert beskrivelse
Nyhet Nyhet forts.

Pålegg til skole og SFO etter tilsyn

Arbeidstilsynet har gjennomført et tilsyn ved Tonstad skule og Tonstad SFO, og har gjort vedtak om 10 pålegg. Der skal to vedtak følges opp innen 15. mai, de øvrige innen 21. juni.

Skolen og Sirdal kommune ble varslet om påleggene tidligere denne våren. De fikk en frist for kommentarer til disse, men Arbeidstilsynet har ikke fått noen kommentarer innen fristen. Tilsynet har nå slått fast at reaksjonene etter tilsynet skal følges opp. Arbeidstilsynet mener det er behov for bistand til gjennomføring av påleggene på bakgrunn av store mangler. De pålegger derfor skolen og SFO å sørge for at bedriftshelsetjenesten bistår ved gjennomføring av påleggene.

I en fotnote og forklaring til kolonnen «status» heter det: Vedtatt: Betyr at vi har besluttet å gi pålegg, tvangsmulkt, stans eller overtredelsesgebyr.

Avisen Agder skrev om denne saken først.

Mangler struktur

Innen 15. mai pålegges gjennomføring av systematisk arbeid med helse-miljø og sikkerhet (HMS).

Annonse

Det er ikke laget struktur for involvering av verneombud/ansattrepresentant eller tillitsvalgte ved Tonstad skole. Møter blir gjennomført adhoc, ved behov. Det kommer frem av samtalen at det er behov for å sikre medvirkningsarenaer.

Ansatte opplever dette som et problem at de ikke har mulighet for å påvirke i prosesser. De forteller også at det oppleves utfordringer i arbeidsmiljøet, som det på grunn av manglende møtearenaer, ikke blir jobbet med.

Ansatte forteller om manglende avviksregistrering, pga manglende opplæring, og varierende hvordan

avvik og hendelser følges opp. Ansattrepresentant får kopi av avvik, men disse jobbes det ikke

systematisk med sammen med ledelsen for å se dem i et systemperspektiv.

Arbeidstilsynet vurderer at det er behov for å lage et godt system som sikrer internkontroll og utøvelse

av HMS-arbeid i praksis og at dette ikke blir et ad-hoc arbeid.

Det jobbes ikke systematisk med HMS ved Tonstad skole og SFO.

Arbeidstilsynet krever;

 • En beskrivelse av hvordan arbeidsgiver sikrer at verneombudet tas med på råd
 • Beskrivelse av hvordan verneombud/ansattes representant har medvirket
 • Beskrivelse/bekreftelse fra bedriftshelsetjenesten at de har bistått med å lage en struktur for det systematiske HMS-arbeidet ved Tonstad skole og SFO

Hovedverneombud

Det andre pålegget innen 15. mai er valg av hovedverneombud.

 • Tidligere verneombud har sagt fra seg vervet fordi verneområdet opplevdes for stort og at det ikke ble avsatt nok tid til å håndtere oppgavene.
 • Det ble foretatt et nyvalg etter dette, men det valgte verneombudet trakk seg da oppgaven ble for stor.
 • I tilsynet var forrige verneombud med som ansattrepresentant

I samtale med ansattrepresentanter blir Arbeidstilsynet presentert for flere utfordringer i arbeidsmiljøet.

Det har vært utfordringer på grunn av lederbytter og sykefravær som har gjort arbeidshverdagen mer uforutsigbar. I skolen oppleves urettferdighet og

forskjellsbehandling av ansatte. Assistenter som jobber mye med enkelt elever og på SFO, blir

ikke inkludert i ulike møter og aktiviteter som skjer.

Eksempler på dette er at de ikke blir inkludert i

opplæring, kartlegginger og risikovurderinger eller som for eksempel når det skulle jobbe med «En bra

dag på jobb». Det er manglende møtepunkt mellom assistenter og pedagoger.

Et bilde som inneholder utendørs, gress, himmel, konstruksjon

Automatisk generert beskrivelse

Tonstad skule og Tonstad SFO er pålagt 10 vedtak fra Arbeidstilsynet som skal svares for.

Ansattrepresentanter forteller også om frustrasjon over forhold som ligger på høyere nivå i kommunen.

Det beskrives en opplevelse av manglende medvirkning. Avgjørelser blir tatt på kommunenivå uten mulighet til å medvirke.

Ledelsen er nylig gjort kjent med utfordringene som beskrives og skal ha møte med ansattrepresentant dagen etter tilsynet.

Ledelsen forteller om utfordringer med kommunikasjon/informasjonsflyt, inkludering og tilstrekkelig tid til å snakke om belastninger i arbeidsmiljøet.

Det er ikke gjennomført vernerunde det siste året pga manglende verneombud. Tonstad skule har gjennomført en dag sammen med Sinnes skule hvor de jobbet etter modell «En bra dag på jobben». Det er ikke dokumentert resultater av dette og det er ikke lagt en plan for hvordan dette skal følges opp.

Risikovurdering

Det er ikke gjennomført og dokumentert en kartlegging og risikovurdering av psykososiale og

organisatoriske faktorer som kan gi muskel-, skjelett og psykiske plager. Det er heller ikke utarbeidet en

handlingsplan med tiltak for å forebygge disse belastningene.

Innen 21. juni skal kartleggingen og risikovurderingen minimum ivareta:

 • medvirkning
 • informasjonsflyt
 • høye jobbkrav og lav kontroll
 • lederstøtte
 • balanse arbeid og fritid
 • opplæring
 • emosjonelle krav
 • bemanning
 • ubalanse innsats og belønning
 • oppgavefordeling
 • inkludering av alle ansattgrupper
 • Oversikt over gjennomførte tiltak og/eller plan med frist for gjennomføring av tiltak
 • Beskrivelse av hvordan arbeidstakerne, verneombud og tillitsvalgte har medvirket

Vold og trusler

Ansatte forteller om flere hendelser med utagerende elever og trusler.

Skolen har i forkant av tilsynet startet en prosess i de ulike team på skolen for å kartlegge og risikovurdere

vold og trusler. Det er ikke gjennomført på alle trinn, SFO er ikke inkludert og ikke i samarbeid med

bedriftshelsetjenesten.

Arbeidstilsynet vurderer at det er mangler og at de risikoforhold som er beskrevet i tilsynet og gjennom

dokumenterte avvik, ikke er fanget opp i arbeidet som er startet opp.

På tilsynstidspunktet foreligger det ikke en helhetlig kartlegging og risikovurdering av vold og trusler som

ivaretar minimumskrav i henhold til forskrift om utførelse av arbeid.

Arbeidstilsynet krever også dokumentasjon for hvem som har fått opplæring i håndtering av vold og trusler og en plan for øvelse i dette.

Kommunalsjef oppvekst har begynt et arbeid med dokument «Rutine for Sirdalsskolen i forhold til vold,

trusler om vold og uthenging i sosiale medier». Det svares i dette dokumentet ut på hvilke tiltak som er

tiltenkt under de ulike kravene i forskrift om utførelse av arbeid.

Ansattrepresentanter er ikke kjent med dette arbeidet og har ikke medvirket.

Ansatte forteller de ikke alltid blir fulgt opp etter hendelser. En av årsakene er også at de ikke alltid

melder ifra. De bruker i stor grad nærmeste kollegaer for å snakke om vanskelige situasjoner.

På tilsynstidspunktet er det ikke en enhetlig praksis eller kjent for ansatte hva slags oppfølging de skal få

fra arbeidsgiver etter en hendelse.

Varierende opplæring

Ansatte forteller at det er stor variasjon på hvordan nytilsatte og vikarer får opplæring. Skolen har flere

ufaglærte vikarer inne for pedagoger. I praksis, ved bruk av ufaglært vikar for pedagog, blir ofte assistenter den som har kunnskapen om hvordan timene skal legges opp, mens den ufaglærte

vikaren fungerer mer som en assistent fordi vikar ikke har tilstrekkelig opplæring. Ansatte forteller videre at vikarer og nytilsatte ikke får tilstrekkelig informasjon om ulike risikoforhold, for eksempel utfordrende elever, avvikshåndtering mm.

Ledelsen forteller at det jobbes med en sjekkliste for opplæring, og at det skal bli en mentorordning for

nytilsatte.

Arbeidstilsynet vurderer at det på tidspunkt for tilsynet ikke foreligger en plan for opplæring og et

system som sikrer at arbeidsgiver har kontroll om tilstrekkelig opplæring er gitt. Arbeidsgiver sikrer ikke at nytilsatte og vikarer får tilstrekkelig informasjon om risikoforhold i arbeidet for å utføre arbeidet på en trygg måte.