Home>Nyhet>Statsforvalteren råder til å stoppe planarbeid
Et bilde som inneholder Flyfoto, fugleperspektiv, i luften, gress Automatisk generert beskrivelse
Nyhet Nyhet forts.

Statsforvalteren råder til å stoppe planarbeid

Statsforvalteren i Agder råder Sirdal kommune til å stoppe det videre planarbeidet med reguleringsplan for Tor Sigve Vik og Magne Ådnerams overgang fra langtidsplasser for campingvogner til campinghytter, anslagsvis 85 hytter i størrelse 45-50 kvadratmeter.

Brevet fra Statsforvalteren er lagt med til orientering for kommende kommunestyremøte på torsdag. I kommuneplanens arealdel er området avsatt til detaljeringssone; reguleringsplan skal fortsatt gjelder.

Da kommunestyret behandlet saken før jul ble det flertall (11) i kommunestyret, Senterpartiet, Kristelig Folkeparti og Høyre, for å endre planene.

Mindretallet (8) støttet kommunedirektørens forslag om ikke å fremme reguleringsplan. Begrunnelsen var å ikke tillate avvik fra kommunedelplan nord, som ble vedtatt i desember 2018. Dette bryter med plansystemet. Dyrkbar jord er naturgitte ressurser som det er viktig å ivareta så langt det er mulig.

Foto: På dette arealet mellom Sinnes skule og Handleriet, er det ønskelig med overgang fra campingvogner til campinghytter.

Et bilde som inneholder utendørs, himmel, konstruksjon, eiendom

Automatisk generert beskrivelse

Statsforvalteren er mot at flyttbare konstruksjoner som campingvogner skal erstattes med campinghytter.

Annonse

Innspill fra Statsforvalteren

I referat fra oppstartsmøte, deriblant i punkt 1.4, redegjøres det grundig for historikk og bakgrunn for da de aktuelle arealene ble avsatt i kommunedelplanen. Hovedbudskapet i referatet er at det var en forutsetning den gang arealene ble tatt inn i kommunedelplanen, at tiltakene var reversible for med dette å ivareta jordvernhensynet. I referatet er det vurdert at tilrettelegging for inntil 85 permanente hytter innebærer et stort avvik fra kommunedelplanen og dens bestemmelser. Vi støtter denne vurderingen.

Dyrket jord er en knapp ressurs og jordbruksarealene er også under sterkt press i form av nedbygging og omdisponering til andre formål. Det er presisert i jordvernbrev fra LMD av 1. oktober 2018 at jordvernhensynet kan gi grunnlag for innsigelse fra Statsforvalteren.