Home>Front>Høye kostnader med ferieavvikling
Et bilde som inneholder Menneskeansikt, person, klær, computer Automatisk generert beskrivelse
Front Nyhet Nyhet forts.

Høye kostnader med ferieavvikling

Kommunedirektør Aud Sunniva Fuhr ser med uro på noen rammeområder som ligger for høyt, og har alt for høyt forbruk på lønn og sosiale kostnader, nå ved 1. tertial. Tertialrapporten kommer til orientering for politikerne i formannskap og kommunestyre i Sirdal.

Hun fortsetter:

  • Det er forventet store kostnader i forbindelse med ferieavvikling innen velferd, der overtidsbetaling og annen variabel lønn er store kostnadsdrivere. Det er en forventning om at innsparingsgrep blir gjort for å få ned kostnadene for resten av året, da driftsnivå skal samsvare med de budsjettrammer som er gitt.

Samlet sykefravær hittil i 2024 er på 4,81 prosent. Det gjelder både korttids- og langtidsfravær under ett. Samlet fravær ligger under samlet fravær for de to foregående år. Aktivt arbeid med oppfølging av sykemeldte blir gjort, heter det i rapporten.

Skole – barnehage

Det er budsjettavvik på skole. Hovedårsak er midlertidige stillinger for å dekke behov enkelte elever har. Ved økt spesialundervisning og morsmålsassistent har de hittil i år ikke fått inn tilstrekkelig tilskudd til ukrainske elever, og elever som får spesialundervisning midt i året. Dette må dekkes inn av rammen. Det har imidlertid ikke vært mulig å ta av rammen da det har vært 1-1 undervisning av enkelte elever. Det er i hovedsak Tonstad skule som har størst budsjettavvik på grunn av at det er den største skolen og at de tar imot flest ukrainske elever. Dette må kompenseres med tilskuddsmidler fra Imdi.

SFO har gratis SFO for 1. og 2. klasse og dette vil bli utvidet til gratis SFO for 3. klasse fra 1. august i år. Dette må gjenspeiles i budsjettet da lønnsutgifter er lik, samtidig som inntektene er lavere på grunn av 12 timers gratis SFO for 1., 2. og fra høsten 3. klasse.

Annonse

Barnehagene har et budsjettavvik på grunn av stillinger som ikke er lagt inn i budsjett og det utgjør 120 prosent stilling som står med årslønn 0. Disse har hatt fastlønn og jobbet i barnehagen lenge. Det har i budsjettprosessen skjedd en feil som gjør at de ikke ligger inne i lønnsbudsjettet. Dette utgjør et merforbruk på 784.000 kroner hittil i år.

Foto: Kommunedirektør Aud Sunniva Fuhr.

Et bilde som inneholder utendørs, himmel, sky, vei

Automatisk generert beskrivelse

Mange stillinger er ubesatte i kommunehuset.

Velferd

Kommunalområdet velferd har ansvar for å yte tjenester i henhold til helse- og omsorgstjenesteloven, pasient- og brukerrettighetsloven og helsepersonelloven. Det er en stor utfordring å holde seg innenfor de økonomiske rammene i en tjeneste hvor mange av oppgavene er lovpålagte. Basert på erfaring og demografisk utvikling ser det ut til at behovet for helse- og velferdstjenester vil kunne øke ytterligere i årene fremover.

Den demografiske utviklingen vil føre til at en må tilby mer tjenester. I tillegg til at vi kommer å mangle et stort antall helsepersonell i løpet av kommende 20 års periode.

  • Vi må endre måten vi leverer tjenestene på, vi må innføre mer helse- og velferdsteknologi og vi må prioritere tilrettelegging av boliger slik at innbyggerne kan bo lengst mulig hjemme. Dette arbeidet må skje i tett samarbeid med spesialhelsetjenesten, pårørende, frivillige og næringsliv. Videre må vi styrke det forebyggende arbeidet knyttet til barn, ungdom og eldre befolkning, skriver kommunalsjef velferd.

Hjemmebaserte tjenester har hittil i år et merforbruk på 1.481 millioner kroner. Erfaring viser at drift av tjenestene gjennom sommeren med ferieavvikling, innleie av vikarer, bonusordninger med mer, medfører en kostnad som det ikke er tatt høyde for i budsjettet, noe som også er tilfelle for 2024. I tillegg viser det seg at budsjettering av helligdagsgodtgjørelse og kvelds- og nattillegg er underbudsjettert. Dette gjelder i størst grad for hjemmebaserte tjenester, men også for drift av institusjon.

Samfunn

Det er for tiden ledig flere sentrale stillinger innen dette kommunalområde. Det er svært viktig å få på plass disse stillingene snarest mulig om en skal kunne opprettholde tjenesteproduksjonen.

Budsjettvedtak om nedbemanning av to stillinger gir en innsparing på 2 millioner kroner. Stillingsrammen vil la seg justere når ny organisering er på plass. Man har nå startet gjennomgangen av vaktordninger i henhold til budsjettvedtaket. Denne er blitt noe forsinket grunnet kommunalsjefens sykefravær. Det er svært krevende å gjennomføre dette uten at det påvirker den tjenesteytingen som tilbys eksternt og internt til andre virksomheter.

Et bilde som inneholder tegning, tre, maling, lekeplass

Automatisk generert beskrivelse

Rypa skal være på plass ved Eliastunet før ferien.

Status investeringer

  • Boligfelt Kvæven, ikke gjort vedtak om igangsettelse ennå. Ikke realistisk at dette kan utføres i 2024.
  • Bygging av lager forsinket og sak ikke fremmet.
  • Dagsturhytte gjennomføres i sommer.
  • Elevheimen gjennomfører ny anbudsrunde for oppussing og oppgradering. Ny frist for ferdigstillelse vil bli 31. desember.
  • Eliastunet, med rype og tilleggsinstallasjoner, er bestilt før påske. Reviderte kalkyler stipulerer en kostnad på 4 millioner kroner. Vedtatt budsjett er 3 millioner kroner. Arbeidet skal ferdigstilles før ferien.
  • Kraftvitensenter, med tilhørende infrastruktur pluss treningssenter. Kontrahering av bro pågår. Anbudskonkurransen er avlyst på grunn av manglende dokumentasjon av kvalifikasjoner. Dette er påklagd, og prosess pågår med vurdering av klagene og ny utlysning foretas i mai.
  • Nytt kirkekontor legges fram for porteføljeutvalget.
  • Tonstad brannstasjon, med ren og skitten sone. Reviderte planløsninger legges fram for godkjenning.

Kultur

Det vil gjennom sommeren komme noen utgifter knyttet til turistinformasjon og museumstjeneste, da samarbeid er inngått med privat aktør frem til Sirdalsdagene 2024.

Avviket forklares med bokførte advokatutgifter på cirka 420.000 kroner. Dette er knyttet til rettssak angående boligfelt.

Byggdrift

Sirdal kommune har cirka 57.000 kvadratmeter bygningsmasse (eksklusive boliger). Det arbeides nå for å få en samlet og funksjonell vedlikeholdsplan på plass.

Lekkasjer i tak på Tonstad skule vil sannsynligvis medføre en del ekstraordinære utgifter. Sirdal kommune har i den forbindelse innhentet juridisk bistand.