Home>Nyhet>Samlokalisering av kirkekontor og NAV?
Et bilde som inneholder tekst, skilt, konstruksjon, utendørs Automatisk generert beskrivelse
Nyhet Nyhet forts.

Samlokalisering av kirkekontor og NAV?

Kommunestyrets og formannskapets porteføljeutvalg jobber med å finne lokaler til nytt kirkekontor. Det arbeides med å finne en løsning hvor lokaler til kirkekontor samlokaliseres med NAV i 2. etasje på Tonstad helsehus. Utvalget skal på befaring i junimøtet.

Behovsvurderinger gjennomgås på nytt og skal være nøkterne. Kostnader innarbeides i budsjett 2025.

Porteføljeutvalget tok denne saken opp igjen i januarmøtet for å prioritere framdriften.

Det har over lengre tid blitt formidlet at det er behov for nye eller oppgraderte kontorer til kirkens ansatte. Dagens lokaler tilfredsstiller ikke de behov og krav som er gjeldende, blant annet universell utforming. Kommunen har et lovkrav til å fremskaffe og holde kirken med kontorer. I årets budsjett er det avsatt en million kroner til formålet. Porteføljeutvalget har bedt om at det forelegges en sak om dette.

Kommunedirektøren vurderer helsehuset som det beste alternativ. Planløsninger og kostnadsestimat fra 2021, var 4,3 millioner kroner. Kommunedirektøren legger til grunn at det foretas en revurdering av behovene for kontorlokaler til kirken, en nøktern behovsvurdering.

Kommunedirektøren anbefaler at det arbeides videre med en løsning hvor lokaler til kirkekontor samlokaliseres med NAV i 2. etasje på Tonstad helsehus.

Annonse