Home>Front>Forventer oppstart i mai 2025
Front Nyhet

Forventer oppstart i mai 2025

Dersom fremdriften holdes, er det forventet at arbeidet med å rassikre og utbedre fylkesvei 42 langs Sirdalsvatnet kan starte i mai neste år. Dette opplyste fylkesdirektør Ola Olsbu fra Agder fylkeskommune da prosjektet ble presentert i kommunestyret forrige uke, sammen med fylkesordfører Arne Thomassen.

Utvalg for teknikk, landbruk og miljø (TLM) skal behandle reguleringsplanen for prosjektet tirsdag. Etterpå er det meningen at planen legges ut for offentlig ettersyn. Godkjenner Sirdal kommune reguleringsplanen innen oktober i år, kan konkurransegrunnlaget utlyses umiddelbart.

Etter planen skal arbeidet lyses ut som totalentreprise og det har en kostnadsramme på 750 millioner kroner. Fylkeskommunen og Sirdal kommune inngikk i mai 2022 en intensjonsavtale om dette prosjektet. Kommunen bidrar med 35 millioner kroner til dette prosjektet.

Fylkesordfører Arne Thomassen uttalte at utbedring av fylkesvei 42 har høy prioritet. Nå vil dette prosjektet prioriteres både når det gjelder økonomi og kapasitet.

Foto: Skissen viser veien fra Bjørkåstunnelen, ny tunnel og inn i Gåsehellertunnelen.

Et bilde som inneholder kart, natur, bakke, snø

Automatisk generert beskrivelse

Figuren viser topografien for området. Terrenget er preget av bratte fjell og skråninger. Rød linje viser planlagt tiltak.

Annonse

Planen med prosjektet er at det bidrar til økt trafikksikkerhet og fremkommelighet, med oppgradert veistandard som vil omfatte ny tunnel på 1.700 meter og 900 meter med oppgradering av eksisterende Gåsehellertunnel. Det er planlagt nytt påhugg 200 meter nord for Bjørkåstunnelen.

Veistrekningen mellom Haughom og Tonstad er cirka 9 kilometer. Fylkesvei 42 ligger på en fjellhylle med en opptil 250 meter høy fjellside på den ene siden og ned til Sirdalsvatnet på den andre. Terrenget er utfordrende og bratt. Valevika, mellom de to tunnelene, er 1,5 kilometer lang. Dette fjellpartiet er så bratt og omfattende at det er vurdert at det ikke er mulig å sikre fra utsiden, heter det i planene.

Trafikkforhold

Trafikkmengden på strekningen viser 850 biler i gjennomsnitt pr døgn. Av det utgjør tungandelen 12 prosent. Forventet fremskrevet trafikkmengde i løpet av 20 år, er 1.100 biler. Strekningen har også en betydelig helgetrafikk til hytteområdene.

Skred

I planbeskrivelsen er det registrert 53 skredhendelser fra 2000 – 2021, mellom Tonstad og Haughom, med stein, is og snø. Av disse skredhendelsene skjedde 33 på de 900 meterne mellom Valevika og Gåsehellertunnelen.

Massehåntering

Overskuddsmassene fra tunnelen vil være omkring 200.000 kubikkmeter. Etter planen skal 100.000 kubikkmeter steinmasser deponeres på Haughom, og den andre halvparten i Sirdalsvatnet. Nå er det dialog med statsforvalteren om disse planene. Deponering i Sirdalsvatnet trenger grundigere undersøkelser. Derfor er det nødvendig med en skredrapport på deponiområdene og kartlegging av Sirdalsvatnet, før planene legges ut til offentlig ettersyn.

Estimert byggetid for prosjektet er to – tre år. Veien vil være åpen for trafikk under anleggsgjennomføringen. Omkjøringsmulighetene er for lange.

 

Viser veistrekningen i dagen mellom Bjørkåstunnelen og ny Gåsehellertunnel.