Home>Front>Prosessen med helsevakt ikke i mål
Et bilde som inneholder utendørs, eiendom, plante, Eiendomsmegler Automatisk generert beskrivelse
Front

Prosessen med helsevakt ikke i mål

Av Leif Sirevåg

Prøveprosjektet med «mobil helsehjelp» for Sirdal kommune er fortsatt ikke i mål. Nå holder de på med ansettelsesprosessen for tre stillinger i 80 prosent. Tillitsvalgte innen Velferd er ikke fornøyd med prosessen som er gjennomført, uten deres involvering. I kommunalsjef Lotti Kariala Løvhaugs sykefravær ville det vært naturlig med deltakelse fra de avdelinger som blir berørt av dette prøveprosjektet.

I januar oppnevnte kommunedirektør Aud Sunniva Fuhr en arbeidsgruppe for å utrede etablering av prøveordning med mobil helsehjelp. Arbeidsgruppen ble ledet av konsulenten, Bjarne Aksnes Martinsen fra selskapet Komsult AS. Med seg i arbeidet var kommunalsjef Lotti Kariala Løvhaug, og kommuneoverlege Paul Otto Vindelev.

Kommunalsjefen har vært sykemeldt siden årsskiftet og ikke deltatt i arbeidsgruppen. Kommunedirektøren involverte ingen andre fra denne sektoren. Ifølge NSF ville det vært naturlig om blant annet arbeidsoppgaver for hjemmetjenesten og legekontor hadde deltatt, når en ser på oppgavene som tildeles mobil helsehjelp.

Foto: Prosessen med helsevakt er ikke i mål enda.

Et bilde som inneholder Menneskeansikt, person, klær, innendørs

Automatisk generert beskrivelse

Kommunedirektør Aud Sunniva Fuhr.

Annonse

Kommunedirektør Aud Sunniva Fuhr deltar i ansettelsen, sammen med en lege og tillitsvalgt fra Norsk Sykepleierforbund og Fagforbundet. Naturlig hadde vært om kommuneoverlege Paul Otto Vindelev og Bente Holta hadde deltatt i ansettelsesprosessen. De meldte seg imidlertid inhabile. Søkerne til stillingene er :

Et bilde som inneholder tekst, kvittering, skjermbilde, nummer

Automatisk generert beskrivelse

(Bente Monica Josdal er ansatt 40 % i Sirdal kommune som spesialsykepleier, 60 % i PTSS som ambulansefagarbeider)

Fra årsskiftet overtok SSHF (Sørlandet Sykehus HF) ambulansetjenesten i Sirdal kommune. Tidligere har kommunen driftet denne tjenesten selv, med to ambulanser stasjonert på Tonstad. Ved overgangen til SSHF blir dette sett på som en virksomhetsoverdragelse. Tjenesten skal være som før og de fleste sjåfører har gått over til ny arbeidsgiver.

Utfordring

Det er en frykt for at sirdølen med den nye ambulansetjenesten, etter virksomhetsoverdragelsen, ikke får en like god helseberedskap som tidligere.

Ambulansene skal fremdeles være stasjonert på Tonstad, men det er usikkerhet knyttet til om ambulansen til tider ved stor belastning andre steder på Agder, trekkes bort fra Tonstad slik at kommunen risikerer at det ikke er tilgjengelig ambulanse i Sirdal kommune når hendelse inntreffer.

Gradvis eldre befolkning, flere hyttegjester, etablert institusjon for rus og psykiatri og andre trender kan over tid også tale for en styring av den mobile beredskapen.

Prøveordning

Kommunestyret vedtok i høst å løyve penger til etablering av en prøveordning med «mobil utrykningsenhet» for å sikre «innbyggere og tilreisende helsehjelp i hele kommunen». I budsjettet er det satt av 2,23 millioner kroner til tjenesten, men det er ikke satt av midler til investeringer. Ordningen skal evalueres etter ett år.

Prøveprosjektet er ikke behovsvurdert. Det er heller ikke lovpålagt å ha dette tilbudet. Kommunen sliter med å rekruttere helsepersonell. Det er ledige sykepleierstillinger, samt mangel på kvalifiserte vikarer. Sommerferien må avvikles med innleide vikarer fra byrå.

Hovedtillitsvalgt i NSF, Maria Karlsen, kan fortelle at det ble spilt inn at stillingene i mobil helsehjelp burde lyses ut eksternt. Når en ser på søkerlisten, er det bra at vi har mange kvalifiserte søkere, men leit at kun halvparten blir vurdert til stillingene. Hadde utlysningen vært ekstern, kunne dette kanskje bidratt til å rekruttere mer helsepersonell til Sirdal.

Helsevakt

Ifølge utlysningsteksten skal Helsevakten bistå legen på legevakt-kontoret og på utrykning ved akutte oppdrag og på hjemmebesøk. Helsevakten skal bistå legen under småkirurgi og andre prosedyre (EKG og labarbeid og eventuelt hjemmebesøk alene eller annen forundersøkelse av pasienter før denne kommer inn til legen).

Helsevakten skal være godkjent sluttbruker på nødnett. Utføre rutinekontroller (daglig/ukentlig/månedlig) og holde oversikt over – og supplerer utstyr i bilen. Skal registrere oppdrag i journalsystemet på legekontoret. Holde orden og bestille til lageret.

Helsevakten skal være med å utvikle samarbeide med de kommunale helsetjenestene og være til disposisjon for tjenestene under beredskap.

Arbeidsoppgaver:

 • Assistere lege på legevakt og styrke legevakten
 • Bemanne legevaktbilen
 • Behandling og observasjon av akutt syke og skadde pasienter og ivaretakelse av pårørende
 • Blodprøvetaking, enkle analyser
 • Tverrfaglig kommunikasjon. Nødnett
 • Ansvar for førstehjelpskurs i kommunen
 • Påta seg de delegeringer som kreves, herunder medisinhåndtering
 • Delta på opplæringstiltak, utsjekk, resertifisering og møter
 • Utføre arbeidsoppgaver etter prosedyrer/retningslinjer
 • Trygghetsalarmer
 • Andre driftsmessige gjøremål og interne arbeidsoppgaver

Et bilde som inneholder Menneskeansikt, person, klær, smil

Automatisk generert beskrivelse

Hovedtillitsvalgt Maria Karlsen.

Ved spørsmål til tillitsvalgte i NSF om arbeidsoppgavene i mobil helsehjelp, svarer de at inntrykket er at dette enda ikke er helt klarlagt, samme gjelder arbeidstid og turnus. En reagerer også på at det blir skrevet at ansatte kan måtte rykke ut før lege på oppdrag. En av grunnene til at tjenesten skulle opprettes, var at legene skulle slippe å rykke ut alene.

 • Her legger en opp til at den ansatte i mobil helsehjelp skal ut på oppdrag alene? Dette blir bare spekulasjoner, siden en ennå ikke har vært involvert i noe annet enn selve ansettelsene. NSF forventer mer involvering fremover. Både for ledere, fagledere og tillitsvalgte/verneombud, sier Maria Karlsen, hovedtillitsvalgt for Norsk Sykepleierforbund i Sirdal.
 • Dette bør ikke være et personlig prosjekt, men et felles arbeid for å sikre best mulig helsetjenester for innbyggerne våre i Sirdal.

Et bilde som inneholder kjøretøy, Landkjøretøy, utendørs, hjul

Automatisk generert beskrivelse

Mobil helsehjelp har skapt mye diskusjoner blant kommuneansatte.