Home>Front>Uenighet om medisinsk fagpersonell
Et bilde som inneholder kjøretøy, Landkjøretøy, utendørs, hjul Automatisk generert beskrivelse
Front Nyhet Nyhet forts.

Uenighet om medisinsk fagpersonell

Sirdal kommune skal etter sommerferien starte et prøveprosjekt med «mobil helsehjelp». Det er imidlertid oppstått en uenighet om medisinsk fagpersonell mellom kommunedirektør Aud Sunniva Fuhr og tillitsvalgte fra Norsk Sykepleierforbund (NSF). Sykepleierautorisasjon bør være minimumskrav for å sikre forsvarlige tjenester, mener NSF.

Fra årsskiftet overtok SSHF (Sørlandet Sykehus HF) ambulansetjenesten i Sirdal kommune. Denne tjenesten har kommunen driftet selv med to biler stasjonert på Tonstad. Dette ses på som virksomhetsoverdragelse. Tjenesten skal være som før og de fleste sjåfører er gått over til ny arbeidsgiver.

  • Hittil i år er det utført 140 oppdrag for ambulansen på Tonstad. Det utgjør 0,88 oppdrag per døgn, sier Sten Rune Eie, ambulanseleder for denne regionen til Sirdalmedia.

Utfordring

Det er en frykt for at sirdølen med den nye ambulansetjenesten, etter virksomhetsoverdragelsen, ikke får en like god helseberedskap som tidligere.

Ambulansene skal fremdeles være stasjonert på Tonstad, men det er usikkerhet knyttet til om ambulansen til tider ved stor belastning andre steder på Agder, trekkes bort fra Tonstad slik at kommunen risikerer at det ikke er tilgjengelig ambulanse i Sirdal kommune når hendelse inntreffer.

Gradvis eldre befolkning, flere hyttegjester, etablert institusjon for rus og psykiatri og andre trender kan over tid også tale for en styring av den mobile beredskapen.

Annonse

– «Mobil helsehjelp» er en sikkerhetsventil, som skal være med å sikre at innbyggerne ikke får et dårligere tilbud, sa ordfører Jonny Liland (ap) under Administrasjonsutvalgets møte onsdag, da hovedtillitsvalgt Maria Karlsen for sykepleierne (NSF) påpekte manglende involvering, for både tillitsvalgte, verneombud og virksomhetsledere.

Karlsen viser til at det blant annet er gjort sårbarhetsanalyser uten verneombud og tillitsvalgte til stede, noe kommunen allerede har fått kritikk for i tilsynsrapporter tidligere.

– Prosessen er ikke god nok, den følger ikke lover og regler for involvering, sa Karlsen.

Ordføreren presiserte at det er viktig å følge regelverket. – Når en snakker sammen, finner man de beste løsninger.

Prøveordning

Kommunestyret vedtok i høst å løyve penger til etablering av en prøveordning med «mobil utrykningsenhet» for å sikre «innbyggere og tilreisende helsehjelp i hele kommunen». I budsjettet er det satt av 2,23 millioner kroner til tjenesten, men det er ikke satt av midler til investeringer. Ordningen skal evalueres etter ett år.

Foto: Sirdal kommune skal sette i gang en prøveordning for «mobil helsehjelp».

Et bilde som inneholder person, Menneskeansikt, klær, mann

Automatisk generert beskrivelse

Kommuneoverlege Paul Otto Vindelev.

Kommuneoverlege Paul Otto Vindelev uttaler til Sirdal Info: – Sirdal er en langstrakt kommune og det er viktig å sørge for at folk får medisinsk hjelp der de er, når de treng det. Mobil helsehjelp med lege og medisinsk fagpersonell er et godt og viktig supplement i den akuttmedisinske kjeden.

I januar oppnevnte kommunedirektør Aud Sunniva Fuhr en arbeidsgruppe for å utrede etablering av prøveordning med mobil helsehjelp. Arbeidsgruppen ble ledet av konsulenten, Bjarne Aksnes Martinsen fra selskapet Komsult AS. Med seg i arbeidet var kommunalsjef Lotti Kariala Løvhaug, og kommuneoverlege Paul Otto Vindelev.

NSF har etterlyst hvem som sørger for involvering. Kommunalsjefen er pr. dags dato sykemeldt og noen må sørge for involvering av fagpersonell/tillitsvalgte og verneombud. Kommunedirektøren har svart at hun antar det er gjort av kommunalsjefen. NSF mener at dette burde vært kvalitetssjekket av kommunedirektør/arbeidsgruppa.

Ambulanseleder Eie opplyser at personell som jobber i ambulansene får medisindelegering, men dette følger ambulansene. I tillegg må de som kjører ambulanse ha et spesielt sertifikat for å kjøre utrykning. Dette må fornyes annet hvert år.

  • Ved enkelte utrykninger tar leger med seg sykepleiere i legevaktbilen. Dette skjer enkelte ganger, eksempelvis i Flekkefjord. Men det er ingen fast vaktordning for dette, sier Eie.
  • NSF er opptatt av at kompetanse følger tjenestene. Vi er alle opptatt av at tjenestene skal være best mulig, faglig forsvarlig og innenfor økonomisk rammeverk. Vi har derfor bedt om at sykepleierautorisasjon bør være minimumskrav for å sikre forsvarlige tjenester, sier Karlsen.

Et bilde som inneholder Menneskeansikt, person, klær, computer

Automatisk generert beskrivelse

Kommunedirektør Aud Sunniva Fuhr.

Drift etter ferien

Kommunedirektør Fuhr har utsatt igangsetting av ordningen til etter sommerferien. Nå jobbes det med stillingsinstruks og utlysningstekst for stillingene. Da vil det også komme fram hvor mange stillinger som er nødvendig for denne tjenesten.

  • NSF har fått stillingsvurdering og utlysningstekst fra kommunedirektøren, men har etterspurt om det har vært noen form for involvering av virksomhetsledere/fagledere som allerede drifter flere av tjenestene som er plukket ut som oppgaver til mobil helsehjelp, sier Karlsen. – Foreløpig har det ikke kommet noe svar på henvendelsen fra NSF til kommunedirektøren. Kommuneoverlegen har forespeilet 3 x 80 prosent stillinger til prosjektet.

Et bilde som inneholder Menneskeansikt, person, klær, smil

Automatisk generert beskrivelse

Hovedtillitsvalgt i NSF, Maria Karlsen.

  • NSF er spent på hvordan en eventuell turnus vil se ut og om den vil være innenfor de økonomiske rammene som er satt. Det er mange hensyn som tas når en skal lage en forsvarlig turnus som tillitsvalgte til slutt skal godkjenne, svarer Karlsen.

Kommunens arbeidsgruppe var tidligere i år på befaring på Røros. – Prosjektmodellen fra Røros kommer med mange fordeler, men der samarbeider helseforetaket og kommunen. De deler både økonomisk ansvar, samt helseforetaket ivaretar den faglige delen ved å holde ambulansefagarbeiderne faglig oppdatert på nødvendige rutiner, opplyser tillitsvalgte. – Dette faller mest sannsynlig bort når en ikke lenger jobber for et foretak, så det er viktig å kvalitetssjekke før en bestemmer hvilken kompetanse som skal ivareta tjenesten i Sirdal.

Sektoren Velferd har vært utsatt for omstruktureringer i flere omganger tidligere, uten at dette er evaluert. Det har ført til utilstrekkelig oversikt over hvilke tilbud som alt leveres eller kan leveres.

Et eksempel er at mobil helsehjelp ble tatt opp i Oppvekst og Levekår i et møte 22. mai, der en nevnte at en kan gå inn og ta samtaler med pasienter med kreft.

  • I Sirdal har vi per nå en kreftkoordinator/kreftsykepleier og to palliative sykepleiere som ivaretar den rollen, sier Maria Karlsen.