Får ikke tilskudd til flomsikringstiltak

Norges Vassdrags- og energidirektorat (NVE) har avslått søknaden fra Sirdal kommune om tilskudd til flomsikringstiltak. Begrunnelse; søknaden kan ikke prioriteres innenfor tilskuddsordningens økonomisk ramme. Sirdal kommune søkte om tilskudd på 20 millioner kroner til gjennomføring av flomsikringstiltak i Tonstad sentrum. Tiltakene omfatter utvidelse av elveløpet under bru over Sira ved Tonstad (Fv. 42) og flomverk langs vestsiden og østsiden av Sira. Ifølge søknaden er det i alt 44 bygg som

520 millioner til lokale underleverandører

Lokale og regionale bedrifter har bidratt betydelig med leveranser og tjenester til Statnetts ferdigstilte byggeprosjekter i Sirdal, Flekkefjord og Kvinesdal. Det er entreprenørbedrifter som har fått flest kontrakter. Både Statnett og bedriftene som har bygget på vegne av Statnett på Sørlandet, har benyttet flere underleverandører lokalt og regionalt. Tallene er hentet ut i forbindelse med ferdigstillelse av Statnetts sørligste ledningsprosjekt i Vestre korridor; ledningen som er bygget på strekningen mellom

Søkt flomstøtte hos NVE på 20 millioner

Sirdal kommune har søkt Norges Vassdrags- og Energidirektorat (NVE) om 20 millioner kroner i flomstøtte for Tonstad-området. Dersom de får den støtten i 2020, må kommunen bidra med 5 millioner kroner. Planarbeidet var igangsatt, men på formannskapsmøtet foreslo Rolf Guddal (ap) at områdereguleringsplanen stilles i bero frem til ny planstrategi er behandlet. Dermed må oppstart av planarbeidet; endring av områdereguleringsplan Tonstad, settes på vent. Kommer støtten fra NVE i begynnelsen
Macintosh HD:Users:Lsir:Leif Sirevåg Dropbox:Leif Sirevåg:BLOGG SM 2018:2018-08-02 13.07.38.jpg

Hvordan påvirker strømprisen forbrukerne ?

Gjennom forskningsprosjektet iFleks skal Statnett finne ut om variasjoner i strømprisen påvirker hvor mye strøm norske husholdninger og næringsbygg bruker gjennom døgnet. Statnett har nå satt i gang forskningsprosjektet iFleks, som skal gi kunnskap om hvordan sluttbrukere reagerer på variabel timepris for strøm. Resultatene skal brukes til å forbedre forbruksprognoser, beslutningsunderlag for nettinvesteringer og fremtidig markedsdesign. - Uten god kunnskap om hvordan forbrukerne reagerer på variasjon i strømprisen, vil forbruksprognosene
Macintosh HD:Users:Lsir:Leif Sirevåg Dropbox:Leif Sirevåg:Skjermbilder:Skjermbilde 2019-11-14 13.08.28.png

Ønsker rask avklaring

Kraftkommunene ønsker en raskest mulig avklaring på kraftskatteutvalgets innstilling. Vi kan ikke leve med den usikkerhet som Sanderud-utvalget har skapt i kommune-Norge, sier Torfinn Opheim (ap) fra Sauda, leder for Landssammenslutningen for vasskraftkommuner (LVK). Onsdag var rådmenn, ordførere og kommunebyråkrater samlet i Oslo for å forberede seg til å skrive sine høringssvar. Svarfristen er 1. januar. Opheim mener imidlertid at kommunene trenger svar alt i høst på om politikerne på
Macintosh HD:Users:Lsir:Leif Sirevåg Dropbox:Leif Sirevåg:Skjermbilder:Skjermbilde 2019-09-14 13.21.19.png

Felles nordisk marked for reservekraft

Det mest optimistiske anslaget for oppstart av et felles nordisk kapasitetsmarked for hurtige kraftreserver er nå neste høst, sannsynligvis senere. Dette har sammenheng med en omfattende godkjenningsprosess med regulatorene i de nordiske landene. I løpet av første kvartal neste år vil Statnett og de andre systemansvarlige selskapene i Norden komme med mer informasjon om når et slik marked kan være på plass. Statnett og de andre systemansvarlige nettselskapene i Norden;
Macintosh HD:Users:Lsir:Leif Sirevåg Dropbox:Leif Sirevåg:/Users/Lsir/Leif Sirevåg Dropbox/Leif Sirevåg/BSM 2019/2019-08-01 12.00.26.jpgBSM 2019:2019-10-07 10.23.48.jpg

Fornøyd at nasjonal ramme skrinlegges

Jeg er meget tilfreds med at vi nå ikke får en plan hvor store deler av Sirdal vil være ”blinket” ut som gunstige områder for vindkraftutbygging, sier ordfører Jonny Liland (ap) i Sirdal kommune til regjeringens forslag til å skrinlegge nasjonal ramme for vindkraft. For oss som mener at ulempene med vindkraftutbygging er større enn fordelene, er det viktig at denne planen, ikke får en betydning i en eventuell vurdering

Utradering av de kommunale ordningene

Over 300 representanter fra 175 vannkraftkommuner var torsdag samlet til ”krigsmøte” i Oslo etter ekspertutvalget mandag la fram en rapport om framtidig beskatning av vannkraftverk.. NOU-rapporten ble overrakt til finansminister Siv Jensen av utvalgets leder, Per Sanderud. LVKs syn på ekspertutvalgets forslag - I (LVK = Landssamanslutningar av Vasskraftkommunar) Forslaget om å oppheve konsesjonsavgiften og konsesjonskraft og i realiteten også eiendomsskatt på vannkraftverk innebærer en utradering av de kommunale ordningene
Macintosh HD:Users:Lsir:Leif Sirevåg Dropbox:Leif Sirevåg:Skjermbilder:Skjermbilde 2019-10-03 14.28.39.png

To stasjoner satt i drift

I Rogaland og Vest-Agder har Statnett nå satt i drift to nye transformatorstasjoner, Lyse og Tjørhom, og den nye ledningen Lyse - Duge. Samtidig er ledningen mellom Saurdal og Ertsmyra blitt delt opp i tre delstrekninger. 2019 har vært et år hvor mange nye anlegg i Statnetts prosjekt Vestre korridor er satt i drift, og mange brikker i et komplisert puslespill faller på plass. - Med de nye stasjonene Lyse