Macintosh HD:Users:Lsir:Leif Sirevåg Dropbox:Leif Sirevåg:Skjermbilder:Skjermbilde 2020-01-16 12.31.04.png

Sinnes skule utredes videre

Formannskapet i Sirdal skal bruke konsulentfirmaet Rambøll til kvalitetssikring av deler av ombygging og påbygging av Sinnes skule. Medlemmene skal komme med konkrete spørsmål til rådmann Inge Hedenstad Stangeland innen uken, hvilke utredninger man skal be om. I tillegg fikk rådmannen klarsignal til å utbetale de to første fakturaer på 510.000 kroner fra Bilstad Bygg AS. Disse er allerede forfalt. Et rolig og mer avslappet møte om skoleprosjektet da formannskapet
Macintosh HD:Users:Lsir:Leif Sirevåg Dropbox:Leif Sirevåg:Skjermbilder:Skjermbilde 2019-11-26 10.10.33.png

Uforutsett post mangler til skolen

Sirdal formannskap skal torsdag behandle ombyggingen og påbyggingen av Sinnes skule. Prosjektet mangler et beløp til uforutsette utgifter på 1,0 – 1,5 millioner kroner. Omfattende sakspapirer til denne viktige saken ble oversendt politikerne onsdag ved 17-tiden. Da har de 19 timer til å lese og sette seg inn i saken. Byggesakspapirene med kontrakt og vedlegg utgjør 400 sider. Rådmannens foreslåtte ramme på 14 + 14,5 millioner kroner dekker totalentreprisen med

Kvadratrute, brannbil og røntgen

Kommunestyret i Sirdal har vedtatt å legge ned Kvadratruten. Passasjergrunnlaget for Kvadratruten som ble kjørt fra Sinnes via Tonstad til Kvadrat handlesenter har vært synkende. Avtalen mellom Sirdal kommune og Tonstad taxi ble inngått i 2017 og gjaldt for 2018 og 2019. Som vi skrev tidlig i 2019 ble ruten endret til bestillingsrute det siste året i kontraktsperioden. Mannskapsbilen ved Tjørhom brannstasjon mangler sikkerhetsseler bak til mannskaper/røykdykkere. Mannskapsbilene er EU-godkjent

Manglende styring og rapportering

Med nytt kommunestyre og nytt fokus på skoleprosjektet på Sinnes, dras rapporten fra Tonstad skule, Tonstadbadet og uteområdet til 175 millioner kroner, fram i denne prosessen. Konklusjonen der var at det var manglende styring og rapportering. Økonomiske overskridelser som ble gjort der skal derfor ikke gjentas. Rådmannen har derfor blitt forelagt en del spørsmål som må besvares, før det konkluderes med hvor mye penger som skal brukes til ombygginger og

I strid med kommuneloven

Rådmann Inge Hedenstad Stangeland har også noen kommentarer til andre punkter i formannskapets innstilling til økonomiplan og budsjettramme. Det foreslås at alle ledige stillinger, herunder vikariater over 3 måneder skal vurderes av en politisk gruppe før utlysning eller besettelse. Måltallet er innsparing på stillinger tilsvarende 2 millioner kroner. Rådmannen mener at foreslått vedtak ikke er i tråd med føring i ny kommunelov § 13-1 andre ledd når folkevalgte nå skal

Likeverdige skular i Sirdal ?

Av Anne Fosse Tjørhom – verneombod Sinnes skule ( Verneombodet har sendt eit brev til politikarane angående utbygging av Sinnes skule. Saka kjem opp til politisk handsaming torsdag). KJÆRE POLITIKARE! Tusen takk til de av dykk som har vist forståing for, og hatt eit ynskje om å skapa to likeverdige skular i Sirdal. Eg skulle ønskja at alle politiske parti ville hatt eit ynskje om det beste for barn og
Macintosh HD:Users:Lsir:Leif Sirevåg Dropbox:Leif Sirevåg:Skjermbilder:Skjermbilde 2019-12-05 12.14.49.png

Uenighet om budsjettet og skolekutt ?

Administrasjonsutvalget og formannskapet i Sirdal behandlet torsdag budsjettet for 2020. Der kom det klart fram at Sinnes skules ombygging/påbygging henger i en tynn tråd. Investeringsrammen for 2020 utgjør 17 millioner kroner. Sinnes skole utgjør 14 millioner kroner for 2020 og like stort beløp for 2021. Derfor vil det ventelig komme kutt i den vedtatte byggekontrakten. Ingen ville, eller kunne, svare på hvordan man skal komme seg ut av den. I
Macintosh HD:Users:Lsir:Leif Sirevåg Dropbox:Leif Sirevåg:Sirdalmagasinet 2016:2016-02-09 14.13.01.jpg

Dagbøter er stoppet

20.oktober ble dagbøtene på 4.000 kroner fra Arbeidstilsynet stoppet. Kommunen har lagt frem nye rutiner og lagt frem en forpliktende plan for utbedring av brannstasjonene på Tonstad og Sinnes. Brannstasjonene skal etter forpliktende plan være ferdig utbedret innen 1. juli 2020. Anbud for utbedringsarbeidene er nå lyst ut med anbudsfrist 1. desember 2019. Politikerne i Sirdal vil gjerne samlokalisere alle ”blålysaktiviteter” i kommunen. Etter sentrale føringer og pålegg er det
Macintosh HD:Users:Lsir:Leif Sirevåg Dropbox:Leif Sirevåg:Skjermbilder:Skjermbilde 2019-11-07 15.06.07.png

Personalkostnadene utgjør mer enn 2/3 av budsjettet

Den største kostnaden i 2020-budsjettet til Sirdal kommune er lønninger, inkludert pensjonsavsetninger. Dette utgjør 226 millioner kroner, eller 68 prosent av det samlede kostnadsbudsjettet på 331 millioner kroner, opplyser rådmann Inge Hedenstad Stangeland. Kommunen har i dag 265 årsverk fordelt på 350 ansatte, i ulike stillingsstørrelser. Sommerjobber er holdt utenfor denne statistikken. Kommunens driftsinntekter utgjør 337,8 millioner kroner. Halvparten av Sirdal kommunes inntekter er relaterte til produksjon og overføring av fornybar
Macintosh HD:Users:Lsir:Leif Sirevåg Dropbox:Leif Sirevåg:Skjermbilder:Skjermbilde 2019-11-07 15.06.07.png

Økende gjeld for kommunen

Økende gjeld på kort og lang sikt. Økende finanskostnader. Økte utgifter til barnevern og legevakt. Kommunens strømutgifter øker. Sirdals-tariffen øker. Gebyrene øker. Flerbrukshallen er tatt ut av økonomiplanen sammen med 2. og 3. byggetrinn av gang- og sykkelveien fra Fintlandsmoen til Seland. Rådmann Inge Hedenstad Stangeland har lagt fram et stramt 2020-budsjett for Sirdal kommune. – Gjeldsøkningen preger budsjettet, sa rådmannen under presentasjonen av budsjettet og økonomiplanen for 2020 -