Home>Front>Bru til Furåsen utbedres
Macintosh HD:Users:Lsir:Leif Sirevåg Dropbox:Leif Sirevåg:Bilder 2020:2020-08-13 12.05.46.jpg
Front Hytter Nyhet

Bru til Furåsen utbedres

Brua over elven Sira til hyttefeltet Furåsen, har i mange år vært plaget med flom og stengt bru. Seinest i juli var det overløp og store vannmasser som stengte brua.

I reguleringsbestemmelsene heter det om rekkefølgekrav. Det kan gis midlertidig brukstillatelse/ferdigattest for 22 hytter før utbedring/sikring mot oversvømmelse av bro på atkomstveien til hyttefeltet

Arbeidet med å utbedre deler av brua startet forrige mandag, men måtte stoppe tirsdag på grunn av høy vannføring. Onsdag startet de opp igjen og planen nå er å grave ut steinmasser ned til fjell. Da skal det støypes to fundamenter. Oppå der skal det komme tre dragere a 8 tonn. Så skal det støpes mellom dragerne før veien er kjørbar igjen.

Foto: Arbeidet med utbedring av bru er startet.

Macintosh HD:Users:Lsir:Leif Sirevåg Dropbox:Leif Sirevåg:Bilder 2020:2020-08-13 11.46.14.jpg

Her håper man å komme ned til fjell før støping og fundamentering starter.

Hensikten med arbeidet er å sikre sikker adkomstvei til hyttefeltet. Det er laget rapport om tiltaket i vassdraget med plan for gjennomføring og vurdering av konsekvenser. Her kan du lese utdrag fra planen:

Annonse

I forbindelse med reguleringsplan for tilrettelegging av nytt hytteområde i Furåsen er det i

planarbeidet avdekket behov for å øke kapasiteten på broløpet i atkomstveien inn til feltet.

Hyttefeltet i Furåsen har i dag atkomst fra hovedveien over elven Sira og videre opp mot

Furåsen.

Broen over Sira er bygget med to elveløp under, og er forankret i en øy ca midt i elven. Da broen ble bygget ble det vestre broløpet utgravd maksimalt, slik at vanngjennomstrømingen skulle være så stor som mulig.

I det østre broløpet kom fast fjell opp i løpet, og en vurderte den gangen at broen hadde

nok kapasitet uten å grave ut det andre løpet.

Kartutsnitt som viser de to broløpene.

Macintosh HD:Users:Lsir:Leif Sirevåg Dropbox:Leif Sirevåg:Skjermbilder:Skjermbilde 2020-08-16 kl. 09.44.43.png

Erfaring gjennom årene etter broen ble bygd viser at broen står i fare for å oversvømmes i

perioder med høy vannføring i elven, spesielt i perioder med snøsmelting.

Frekvensen på oversvømmelse av broen vurderes i ROS-analysen som er utarbeidet i

forbindelse med planforslaget til «mellom en gang i løpet av ett år og en gang i løpet av 10

år».

Den faktiske erfaringen viser at det kan gå 3-4 år uten at broen oversvømmes, men at det også kan hende i spesielle år at det har skjedd opp til to ganger.

I ROS-analysen utarbeidet i forbindelse med planforslaget vurderes uønskede hendelser i

forbindelse med fare for flom og fare for brann.

Analysen viser at dersom begge uønskede hendelser inntreffer samtidig, at det brenner i

området samtidig som broen er oversvømt, kan dette føre til farlige konsekvenser. Dvs. at det

kan medføre alvorlige skader at brannmannskap og –materiell ikke kommer frem til hyttefeltet.

Macintosh HD:Users:Lsir:Leif Sirevåg Dropbox:Leif Sirevåg:Bilder 2020:2020-07-06 10.12.15.jpg

I juli ble bruen til Furåsen stengt ved oversvømmelse.